Championship of USSR(selected tournament)- Daugavpils 27.6-16.7.1978(swiss-13 games)

Rk

Name

P

1

Kasparov G.

9.0

2

Ivanov I.

9.0

3

Kapengut A.

8.5

4

Kupreichik V.

8.5

5

Mikhalchishin A.

8.5

6

Panchenko A.

8.5

7

Cseshkovsky V.

8.5

8

Alburt L.

8.0

9

Dolmatov S.

8.0

10

Lerner K.

8.0

11

Makarichev S.

8.0

12

Palatnik S.

8.0

13

Rashkovsky N.

8.0

14

Vorotnikov V.

7.5

15

Kosikov A.

7.5

16

Malaniuk V.

7.5

17

Kholmov R.

7.5

18

Averkin O.

7.0

19

Gufeld E.

7.0

20

Zilberstein V.

7.0

21

Katalymov B.

7.0

22

Klovans J.

7.0

23

Korsunsky R.

7.0

24

Lputian S.

7.0

25

Suetin A.

7.0

26

Faibisovich V.

7.0

27

Tseitlin Mark

7.0

28

Yuferov S.

7.0

29

Arbakov V.

6.5

30

Bronstein D.

6.5

31

Vitolinsh A.

6.5

32

Vaisser A.

6.5

33

Vladimirov E.

6.5

34

Gusev V.

6.5

35

Zlotnik B.

6.5

36

Kim V.

6.5

37

Leibovich M.

6.5

38

Gofshtein L.

6.0

39

Kozlov V.E.

6.0

40

Lukin A.

6.0

41

Magerramov E.

6.0

42

Chekhov V.

6.0

43

Eingorn V.

6.0

44

Gavrikov V.

5.5

45

Godes D.

5.5

46

Zaichik G.

5.5

47

Kataev S.

5.5

48

Mishuchkov V.

5.5

49

Nikolaevsky Y.

5.5

50

Peresypkin V.

5.5

51

Petrushin A.

5.5

52

Rytov B.

5.5

53

Sturua Z.

5.5

54

Taborov B.

5.5

55

Fokin S.

5.5

56

Butnorius A.

5.0

57

Gedevanishvili D.

5.0

58

Kudriashov A.

4.5

59

Petrosian A.

4.5

60

Khodos G.

4.5

61

Shereshevsky M.

4.5

62

Zhidkov V.

4.0

63

Krivonosov O.

4.0

64

Yurtaev L.

4.0


database of games in PGN format sl_dau78.zip(394 games of 416)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Averkin O.

-35

=27

=62

=34

-50

+24

=14

=10

=28

+46

+53

=64

=19

2

Alburt L.

=60

+28

=49

=33

+48

+46

+54

-23

=44

+57

-59

=35

=39

3

Arbakov V.

+21

=49

+10

+46

-54

-*

=9

-34

=4

+48

+64

-44

-29

4

Bronstein D.

=43

=33

+50

=35

-44

=15

-62

+28

=3

-26

=60

=38

+53

5

Butnorius A.

-41

=38

=17

=28

+60

+8

-48

-6

=10

-14

=46

-43

=32

6

Vaisser A.

=29

=12

+64

=48

-46

=36

=59

+5

-27

+20

=26

-15

=34

7

Vitolinsh A.

=38

=41

-43

=60

-34

=32

+8

+47

-49

=28

+48

+62

-57

8

Vlagimirov E.

-55

-45

+51

+31

-59

-5

-7

=42

+32

=61

+11

+12

=20

9

Vorotnikov V.

+20

+55

=16

-54

+14

-21

=3

=19

+26

-41

+62

=49

=64

10

Gavrikov V.

+63

=18

-3

-36

=55

+25

-15

=1

=5

-30

=42

=50

=51

11

Gedevanishvili D.

=62

+37

-46

=47

+28

-52

=51

-26

=43

-53

-8

=63

=24

12

Godes D.

=17

=6

=15

-26

+24

=50

-49

=53

=14

=60

=28

-8

=43

13

Gofshtein L.

=33

=50

-44

-21

=31

=51

=56

=18

+61

+43

-14

=60

=62

14

Gusev V.

=44

+56

=19

=22

-9

-48

=1

=25

=12

+5

+13

=40

-30

15

Gufeld E.

-46

+61

=12

=59

=18

=4

+10

=45

=16

=34

=27

+6

-49

16

Dolmatov S.

+51

+35

=9

=38

=57

=22

=19

-44

=15

=49

=52

+25

+54

17

Zhidkov V.

=12

-54

=5

=40

-45

=42

-20

-61

=63

=32

-24

=48

=31

18

Zaichik G.

+27

=10

=22

-44

=15

-35

-26

=13

-60

=50

+63

=53

=28

19

Zilberstein V.

+26

=46

=14

+30

=58

=57

=16

=9

=39

=45

-35

=27

=1

20

Zlotnik B.

-9

+62

-48

-64

-29

+63

+17

+50

=53

-6

+51

=37

=8

21

Ivanov I.

-3

-30

+63

+13

+47

+9

+37

+33

=23

+44

=22

=41

=35

22

Kapengut A.

+42

=47

=18

=14

+26

=16

=57

+58

+40

=23

=21

=59

=33

23

Kasparov G.

+45

-57

+29

=43

+36

+58

+44

+2

=21

=22

=41

=33

=59

24

Kataev S.

-58

=32

=61

=42

-12

-1

+63

-51

-55

=56

+17

+47

=11

25

Katalymov B.

=36

+34

-58

=39

-64

-10

+42

=14

+47

+29

=40

-16

+55

26

Kim V.

-19

+51

=39

+12

-22

-45

+18

+11

-9

+4

=6

=52

-40

27

Klovans J.

-18

=1

=34

+29

-39

+55

+36

=62

+6

-59

=15

=19

=52

28

Kozlov V.E.

=32

-2

=42

=5

-11

+61

+30

-4

=1

=7

=12

=36

=18

29

Korsunsky R.

=6

=60

-23

-27

+20

+47

+50

+52

-57

-25

=36

=34

+3

30

Kosikov A.

-49

+21

+60

-19

=53

-43

-28

+56

=46

+10

+38

=57

+14

31

Krivonosov O.

=50

=43

-53

-8

=13

=60

-47

-55

=56

-63

=32

=61

=17

32

Kudriashov A.

=28

=24

-37

-52

-51

=7

=61

=63

-8

=17

=31

=56

=5

33

Kupreichik V.

=13

=4

+45

=2

+43

+38

+52

-21

=41

=54

+44

=23

=22

34

Leibovich M.

=56

-25

=27

=1

+7

=62

+53

+3

-54

=15

-49

=29

=6

35

Lerner K.

+1

-16

-40

=4

+42

+18

=38

+49

=62

=37

+19

=2

=21

36

Lputian S.

=25

=48

=52

+10

-23

=6

-27

+60

=51

=38

=29

=28

+37

37

Lukin A.

+40

-11

+32

=49

=41

=64

-21

+46

=52

=35

-58

=20

-36

38

Magerramov E.

=7

=5

+55

=16

+40

-33

=35

=64

-59

=36

-30

=4

=60

39

Makarichev S.

=48

=52

=26

=25

+27

+53

=41

=54

=19

=64

+57

=45

=2

40

Malaniuk V.

-37

+63

+35

=17

-38

+49

+43

=57

-22

=62

=25

=14

+26

41

Mikhalchishin A.

+5

=7

=57

=53

=37

+59

=39

+48

=33

+9

=23

=21

=44

42

Mishuchkov V.

-22

=59

=28

=24

-35

=17

-25

=8

+50

=47

=10

=51

=46

43

Nikolaevsky Y.

=4

=31

+7

=23

-33

+30

-40

-59

=11

-13

-55

+5

=12

44

Palatnik S.

=14

=64

+13

+18

+4

+54

-23

+16

=2

-21

-33

+3

=41

45

Panchenko A.

-23

+8

-33

=62

+17

+26

=64

=15

+48

=19

+54

=39

+58

46

Peresypkin V.

+15

=19

+11

-3

+6

-2

-58

-37

=30

-1

=5

=55

=42

47

Petrosian A.

+59

=22

-54

=11

-21

-29

+31

-7

-25

=42

=56

-24

=63

48

Petrushin A.

=39

=36

+20

=6

-2

+14

+5

-41

-45

-3

-7

=17

=50

49

Rashkovsky N.

+30

=3

=2

=37

=52

-40

+12

-35

+7

=16

+34

=9

+15

50

Rytov B.

=31

=13

-4

=55

+1

=12

-29

-20

-42

=18

+61

=10

=48

51

Sturua Z.

-16

-26

-8

+56

+32

=13

=11

+24

=36

-58

-20

=42

=10

52

Suetin A.

=54

=39

=36

+32

=49

+11

-33

-29

=37

+55

=16

=26

=27

53

Taborov B.

=64

=58

+31

=41

=30

-39

-34

=12

=20

+11

-1

=18

-4

54

Faibisovich V.

=52

+17

+47

+9

+3

-44

-2

=39

+34

=33

-45

=58

-16

55

Fokin S.

+8

-9

-38

=50

=10

-27

-60

+31

+24

-52

+43

=46

-25

56

Khodos G.

=34

-14

-59

-51

-63

+*

=13

-30

=31

=24

=47

=32

=61

57

Kholmov R.

+61

+23

=41

=58

=16

=19

=22

=40

+29

-2

-39

=30

+7

58

Tseitlin Mark

+24

=53

+25

=57

=19

-23

+46

-22

-64

+51

+37

=54

-45

59

Cseshkovsky V.

-47

=42

+56

=15

+8

-41

=6

+43

+38

+27

+2

=22

=23

60

Chekhov V.

=2

=29

-30

=7

-5

=31

+55

-36

+18

=12

=4

=13

=38

61

Shereshevsky M.

-57

-15

=24

+63

-62

-28

=32

+17

-13

=8

-50

=31

=56

62

Eingorn V.

=11

-20

=1

=45

+61

=34

+4

=27

=35

=40

-9

-7

=13

63

Yurtaev L.

-10

-40

-21

-61

+56

-20

-24

=32

=17

+31

-18

=11

=47

64

Yuferov S.

=53

=44

-6

+20

+25

=37

=45

=38

+58

=39

-3

=1

=9


*-this game didn't play