Championship of Belarus 1983

1 Yuferov,Sergey N
&;
1011101110.0 / 16 75.25
2 Basin,Leonid
&;
10111110.0 / 16 74.25
3 Dydyshko,Viacheslav
&;
0110111019.5 / 16 74.75
4 Begun,Sergei M
&;
1119.5 / 16 74.25
5 Korzubov,Peter 1
&;
1001119.5 / 16 73.25
6 Kovalev,Andrei 00
&;
11111109.5 / 16 72.75
7 Itkis,Boris 010
&;
11119.5 / 16 71.75
8 Vyzmanavin,Alexey 10
&;
00111119.5 / 16 70.25
9 Chernikov,Oleg L 010
&;
001118.0 / 16  
10 Litvinov,Vladimir 01001
&;
01017.5 / 16 58.25
11 Gelfand,Boris 001001
&;
1107.5 / 16 57.00
12 Deiko,Alexei 000000110
&;
11117.5 / 16 52.25
13 Veremeichik,Vladimir 100100
&;
017.0 / 16  
14 Mochalov,Evgeny V 00010
&;
016.5 / 16  
15 Shereshevski,Mikhail 00000011
&;
016.0 / 16  
16 Malisov,Boris 001010000001
&;
04.5 / 16 38.25
17 Mariasin,B 00000001001
&;
4.5 / 16 32.00

Generated with ChessBase 8.0

Hosted by uCoz

database of games in PGN format ch_bel83.zip(136 games of 136)