Championship of Ukraine- Yalta May 1982

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Lerner K.

*

12.0

2

Gurevich M.

*

9.5

3

Malaniuk V.

*

9.5

4

Shneider A.

*

9.0

5

Huzman A.

*

9.0

6

Podgaets M.

*

8.5

7

Kulinsky A.

*

8.0

8

Novikov I.

*

7.5

9

Eingorn V.

*

7.5

10

Machulsky A.

*

7.0

11

Taborov B.

*

7.0

12

Vainerman I.

*

5.5

13

Okhotnik V.

*

5.5

14

Galakhov V.

*

5.0

15

Fadeev V.

*

5.0

16

Nedilko V.

*

4.5


database of games in PGN format ch_ukr82.zip(41 games of 120)