Championship of Ukraine- Lvov 11-26.3.1974(swiss-13 games,58 participants)

Rk

Name

P

1

Alburt L.

10.0

2

Lerner K.

9.5

3

Peresypkin V.

9.5

4

Zhidkov V.

9.0

5

Kogan B.

8.5

6

Foigel I.

8.5

7

Kosikov A.

8.5

8

Platonov I.

8.5

9

Zheliandinov V.

8.0

10

Bangiev A.

8.0

11

Rotshtein E.

7.5

12

Alterman B.

7.5

13

Dorfman I.

7.5

14

Nikolaevsky Y.

7.5

15

Goliak G.

7.5

16

Novopashin A.

7.5

17

Grokhotov V.

7.0

18

Gofshtein L.

7.0

19

Donchenko O.

7.0

20

Teper A.

7.0

21

Telman V.

7.0

22

Podgaets M.

7.0

23

Yanitsky Y.

7.0

24

Zaltsman V.

7.0

25

Kalinsky I.

7.0

26

Buturin V.

6.5

27

Koutsin S.

6.5

28

Simkin Y.

6.5

29

Goldberg O.

6.5

30

Markov V.

6.5

31

Vorobetz V.

6.5

32

Galakhov V.

6.5

33

Stopkin V.

6.5

34

Kosevich O.

6.5

35

Kaplun L.

6.5

36

Kwiatkowsky S.

6.5

37

Bodnar A.

6.5

38

Gergel V.

6.0

39

Marchenko A.

6.0

40

Rotshtein A.

6.0

41

Evtushenko V.

6.0

42

Privalov Y.

5.5

43

Berman M.

5.5

44

Sluchevsky E.

5.5

45

Smolsky O.

5.5

45

Sokolov V.

5.5

46

Roizman M.

5.5

47

Bogdanov V.

5.5

48

Oleinik M.

5.0

49

Martynov V.

5.0

50

Klubis V.

5.0

51

Yakhno A.

5.0

52

Peltz P.

4.5

53

Levin F.

4.5

54

Voznitsa V.

4.5

55

Stercho S.

4.5

56

Boidman Y.

4.5

57

Fiks F.

0.0


Shahovnitsa 3-1974 1p
database of games in PGN format ch_ukr74.zip(52 games of 277)