40 Championship of Ukraine- Donetsk 5-20.4.1971(swiss-13 games,56 participants)

Rk

Name

P

1

Kots Y.

9.5

2

Kogan B.

9.0

3

Kliukin B.

8.5

4

Kurass Y.

8.5

5

Beim V.

8.5

6

Leiderman L.

8.5

7

Telman V.

8.5

8

Alterman V.

8.0

9

Bylino O.

8.0

10

Ivanov A.

8.0

11

Marchenko V.

8.0

12

Sher M.

8.0

13

Buturin V.

7.5

14

Gorenstein R.

7.5

15

Dorfman I.

7.5

16

Zveriaka Y.

7.5

17

Levitsky S.

7.5

18

Mikhalchishin A.

7.5

19

Donchenko O.

7.0

20

Dragunov B.

7.0

21

Tretiakov A.

7.0

22

Shalnev M.

7.0

23

Grokhotov V.

6.5

24

Tokarev V.

6.5

25

Musatov V.

6.5

26

Shamshin R.

6.5

27

Ushakov V.

6.5

28

Khorkhulu V.

6.5

29

Gershman S.

6.5

30

Dubchakov Y.

6.5

31

Foigel I.

6.5

32

Dikarev B.

6.5

33

Kaluzhin V.

6.5

34

Abramson M.

6.5

35

Shpilker B.

6.0

36

Kreslavsky R.

6.0

37

Demin G.

6.0

38

Tsebenko V.

6.0

39

Ulsky A.

6.0

40

Meniuk B.

6.0

41

Shamis A.

5.5

42

Dubivka G.

5.5

43

Litvin E.

5.5

44

Kharkov A.

5.5

45

Saplinov L.

5.0

46

Gorshkov B.

5.0

47

Ostapenko A.

5.0

48

Kuzmenko V.

5.0

49

Melko B.

5.0

50

Kozhevnikov V.

4.5

51

Bristovetsky I.

4.5

52

Kalinin V.

4.0

53

Chabina L.

4.0

54

Gerasin O.

4.0

55

Koshmak V.

4.0

56

Afanasiev K.

4.0


database of games in PGN format ch_ukr71.zip(58 games of 364)