Championship of Russia- Krasnodar May-June 1957

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

P

1

Nezhmetdinov R.

*

12.0

2

Vladimirov B.

*

11.0

3

Lutikov A.

*

11.0

4

Shamkovich L.

*

11.0

5

Tarasov V.

*

11.0

6

Borisenko G.

*

10.5

7

Lein A.

*

.

8

Bastrikov G.

*

.

9

Zhilin V.

*

.

10

Krogius N.

*

.

11

Leibov Y.

*

.

12

Kotkov Y.

*

.

13

Arseniev V.

*

.

14

Dubinin P.

*

.

15

Gosin M.

*

.

16

Ilivitsky G.

*

.

17

Khavsky S.

*

.

18

Kosenkov

*

.


database of games in PGN format ch_rus57.zip(53 games of 153)