11 Championship of Russia Yaroslavl 1951
    Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total Place
1  Nezhmetdinov,R   0 = = = = 1 1 1 1 1 1 1 9 1
2  Krogius,N 1   = 1 = = 1 = 1 = 1 = = 8,5 2
3  Ilivitzky,G = =   1 0 1 0 = 1 1 1 = 1 8 3
4  Shamkovich,L = 0 0   1 0 1 1 0 1 1 1 1 7,5 4
5  Konstantinov,A = = 1 0   1 0 1 = 1 = 0 = 6,5 5-7
6  Martjushov = = 0 1 0   1 1 = 0 = 1 = 6,5 5-7
7  Novotelnov,N 0 0 1 0 1 0   1 = 1 0 1 1 6,5 5-7
8  Aratovsky,N 0 = = 0 0 0 0   1 0 1 1 1 5 8-9
9  Veltmander,I 0 0 0 1 = = = 0   = 0 1 1 5 8-9
10  Sopkov,A 0 = 0 0 0 1 0 1 =   1 0 = 4,5 10
11  Bastrikov,G 0 0 0 0 = = 1 0 1 0   1 0 4 11-12
12  Golenishev,V 0 = = 0 1 0 0 0 0 1 0   1 4 11-12
13  Ovechkin,N 0 = 0 0 = = 0 0 0 = 1 0   3 13

database of games in PGN format ch_rus51.zip(9 games of 78)