10 Championship of Moscow- 4-5.1929

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Panov V.

*

0

1

1

1/2

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

11.5

2

Rumin N.

1

*

0

1/2

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

10.5

3

Levin Y.

0

1

*

0

1

0

1

1/2

1

1/2

1

1

1/2

1/2

1

9.0

4

Grigoriev N.

0

1/2

1

*

1

1

1

0

1/2

0

1/2

1

0

1

1

8.5

5

Slonim S.

1/2

1

0

0

*

1

1

0

0

1

0

0

1

1

1

7.5

6

Zubarev N.

0

0

1

0

0

*

0

1

1

0

1/2

1/2

1

1

1

7.0

7

Kots A.

0

0

0

0

0

1

*

0

1

1

1

1

0

1

1

7.0

8

Shtyren Y.

0

0

1/2

1

1

0

1

*

0

1/2

1

0

1/2

1/2

1

7.0

9

Mudrov V.

0

0

0

1/2

1

0

0

1

*

0

1/2

1

1

0

1

6.0

10

Kholodkevich K.

0

0

1/2

1

0

1

0

1/2

1

*

1/2

1

0

1/2

0

6.0

11

Yudkovsky M.

0

1

0

1/2

1

1/2

0

0

1/2

1/2

*

0

1

1

0

6.0

12

Nikolsky E.

0

0

0

0

1

1/2

0

1

0

0

1

*

0

1

1

5.5

13

Popov P.

0

0

1/2

1

0

0

1

1/2

0

1

0

1

*

1/2

0

5.5

14

Popov V.

1

0

1/2

0

0

0

0

1/2

1

1/2

0

0

1/2

*

1

5.0

15

Shaposhnikov N.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

*

3.0

16

Rabinovich A.

0

1

1/2

1/2

0

0

*

2.0(of 6)

Championship of Moscow(MATCH)- 11-12.1929

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Grigoriev N.

0

0

1/2

1

1

0

1/2

1

1/2

1

1

1

7.5

2

Panov V.

1

1

1/2

0

0

1

1/2

0

1/2

0

0

0

4.5


database of games in PGN format ch_mos29.zip(19 games of 603)
Championship of Moscow(little) - 1929(group A)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Levin

*

11.0

2

Rekach

*

9.5

3

Lebedev

*

9.0

4

Bogatyrev L.

*

8.5

5

Lapin

*

7.5

6

Goloshchapov

*

7.5

7

Shipovsky

*

.

8

Korchemkin

*

.

9

Baum

*

.

10

Fradkin

*

.

11

Fridstein G.

*

.

12

Rossels

*

.

13

Kunitz

*

.

14

Vasiliev

*

.

15

Skriabin

*

.

16

Serebriakov

*

Championship of Moscow(little) - 1929(group B)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Kots A.

*

10.5

2

Mudrov

*

10.0

3

Yudkovsky

*

10.0

4

Tanin

*

9.5

5

Nikolsky N.

*

9.5

6

Zhivtsov

*

9.0

7

Frenkel

*

.

8

Chibor

*

.

9

Smyshliaev

*

.

10

Rostokin

*

.

11

Klinov

*

.

12

Mukhin

*

.

13

Tsvetaev

*

.

14

Tanin

*

.

15

Isaev

*

.

16

Bestuzhev

*

Championship of Moscow(little) - 1929(group C)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Popov P.

*

12.5

2

Shtern

*

12.5

3

Ignatiev

*

9.5

4

Noskov

*

9.5

5

Fogelevich

*

9.0

6

Samokhotsky

*

.

7

Kamegulov

*

.

8

Perevoznikov

*

.

9

Falk

*

.

10

Solonetz

*

.

11

Popov P.

*

.

12

Andreev

*

.

13

Maltsev

*

.

14

Riabukhin

*

.

15

Levitsky

*

.

16

Dmitriev

*

Championship of Moscow(little) - 1929(group D)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Popov V.

*

11.0

2

Rossolimo N.

*

11.0

3

Baranov H.

*

.

4

Bogatyrev O.

*

.

5

Zagarmistr

*

.

6

Nasimovich

*

.

7

Pokras

*

.

8

Dlugach

*

.

9

Panchenko

*

.

10

Glebov

*

.

11

David A.

*

.

12

Shadrin

*

.

13

Bagdasarian

*

.

14

Grodko

*

.

15

Surin

*

16

Pastukhov

*


64 9-1929