Championship "Spartak"(Ukraine) Kiev 7-27.6.1964

1 Margulis,Isaak I
&;
0111111111112.0 / 15  
2 Bannik,Anatoly 1
&;
11101011110.5 / 15  
3 Zurakhov,Vladlen Y 0
&;
11111110.0 / 15  
4 Korsakov,Boris A 0
&;
011111019.0 / 15  
5 Akimov,Viktor V 001
&;
110118.5 / 15  
6 Gershman,Semion Yakovlevich 0
&;
01118.0 / 15 56.50
7 Shamshin,Rudolf V 01000
&;
1110118.0 / 15 52.75
8 Ivanenko,Bogdan 001
&;
0011118.0 / 15 52.00
9 Platonov,Igor V 0011
&;
0011107.5 / 15 52.00
10 Vaisman,Alexander N 010001
&;
01117.5 / 15 51.25
11 Shternberg,P D 0000111
&;
0016.5 / 15  
12 Serebrisky,Alexander S 000
&;
6.0 / 15  
13 Kofman,Abram R 0000000
&;
1115.5 / 15  
14 Dubchakov,Yuri A 0000100010
&;
15.0 / 15 33.25
15 Bekker,L G 000100010100
&;
15.0 / 15 33.00
16 Tsebenko,Vsevolod N 000000000
&;
3.0 / 15  

Generated with ChessBase 8.0


database of games in PGN format ch_spu64.zip(120 games of 120)