4 Championship "Avangard" Kiev 8-24.1.1962

1 Sakharov,Yury N
&;
00111111111111.5 / 15  
2 Kots,Yury Isakovich 1
&;
1011110101110.5 / 15 77.75
3 Lazarev,Efrim M 0
&;
1010111111110.5 / 15 68.50
4 Lenchiner,Izia 110
&;
1119.5 / 15  
5 Zurakhov,Vladlen Y 0
&;
1011119.0 / 15 60.75
6 Kostiuchenko,Alexander I 010
&;
0111119.0 / 15 59.75
7 Rotshtein,Efim 00
&;
10111119.0 / 15 56.25
8 Zamikhovsky,Abram Davidovich 001010
&;
00111118.0 / 15  
9 Rostovtsev,Yuri K 0001
&;
0011117.5 / 15  
10 Levin,Mikhail 000111
&;
000117.0 / 15  
11 Poliak,Evsey 000011
&;
01016.5 / 15  
12 Bykov,Valery 0100000111
&;
0016.0 / 15  
13 Volchok,Alexander 0000000101
&;
115.5 / 15  
14 Simkin,Yury E 0100000001
&;
04.0 / 15  
15 Pogrebissky,Iosif 0000000010
&;
3.5 / 15  
16 Ugolik,V 00000000001
&;
3.0 / 15  

Generated with ChessBase 8.0


Shahmaty 5-1962 2p
database of games in PGN format ch_ava62.zip(113 games of 120)