2 Championship of "Avangard" Kiev December 1959

1 Shianovsky,Vladislav I
&;
001111119.5 / 15  
2 Zurakhov,Vladlen Y
&;
101119.0 / 15 66.00
3 Zimin,Yuri A 1
&;
0110119.0 / 15 65.25
4 Tokarev,V 101
&;
001111019.0 / 15 65.00
5 Stein,Leonid 01
&;
101119.0 / 15 64.25
6 Levin,Mikhail 1
&;
01108.0 / 15 60.50
7 Gufeld,Eduard 01
&;
18.0 / 15 58.25
8 Lazarev,Efrim M 0001
&;
01117.5 / 15  
9 Levin,Naum L 01
&;
0017.0 / 15 52.75
10 Zamikhovsky,Abram Davidovich 0011
&;
0107.0 / 15 52.00
11 Sakharov,Yury N 0001
&;
0117.0 / 15 50.00
12 Gindin,Efim 010001
&;
016.5 / 15 47.75
13 Usachyi,Mark V 000101
&;
016.5 / 15 47.00
14 Poliak,Evsey 00010001
&;
116.5 / 15 45.00
15 Kostiuchenko,Alexander I 0100100
&;
6.0 / 15  
16 Serebrisky,Alexander S 000000
&;
4.5 / 15  

Generated with ChessBase 8.0


database of games in PGN format ch_ava59.zip(120 games of 120)