Championship of "Shakhter"- 1957

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

P

1

Goncharov N.

*

16.0

2

Breitman A.

*

15.0

3

Zhabo V.

*

14.5

4

Skotorenko V.

*

14.5

5

Raush K.

*

6

Ashikhin V.

*

7

Gavrilov V.

*

8

Fadeev K.

*

9

Gruzdev G.

*

10

Zamalin E.

*

11

Bodisko A.

*

12

Arkhipov V.

*

13

Chalov A.

*

14

Leontiev V.

*

15

Alekseev V.

*

16

Remeniuk L.

*

17

Lezhava G.

*

18

Priy A.

*

19

Vilenchik A.

*

20

Petukhov A.

*

21

Kurkletis K.

*

22

Poidun V.

*


database of games in PGN format ch_sha57.zip(23 games of 231)