12 Championship of Soviet Army- 1956

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

P

1

Stein L.

*

13.5

2

Chaplinsky E.

*

13.5

3

Kutuev I.

*

13.0

4

Shamayev L.

*

12.5

5

*

.

6

Zheliandinov V.

*

.

7

Ivanov D.

*

.

8

Soloviov V.

*

.

9

Osnos V.

*

.

10

Chepukaitis G.

*

.

11

Ruchkin V.

*

.

12

Grozdov M.

*

.

13

Miasnikov

*

.

14

Levin

*

.

15

Khalamez

*

.

16

Petrov

*

.

17

*

.

18

*

.

19

*

.


Chaplinsky E.-Stein L. 4.5:3.5
Semifinal of championship of "Soviet Army"- Baku 1956

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Miasnikov N.

*

12.0

2

*

.

3

Osnos V.

*

.

4

Dmitriev I.

*

.

5

Kliatskin I.

*

.

6

*

.

7

*

.

8

*

.

9

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.

13

*

.

14

*

.


database of games in PGN format ch_vvs56.zip(37 games of 262)