11 Championship of "Soviet Army"- 1955

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

P

1

Lutikov A.

*

1

1/2

1

1/2

1

1/2

1

1/2

1

1/2

1

1

0

1

1

0

1/2

1

1/2

13.5

2

Stein L.

0

*

1/2

0

1/2

1

1/2

1/2

0

1

1

1

1

1

1

1

1/2

1

1

1

13.5

3

Osnos V.

1/2

1/2

*

1

1/2

1

0

1/2

1

0

0

1

1

1

1

1/2

1

1/2

1

1/2

12.5

4

Shaposhnikov Y.

0

1

0

*

1

1

1/2

0

1

1/2

1

1/2

1/2

1

1

0

1/2

1

1/2

1

12.0

5

Lenchiner I.

1/2

1/2

1/2

0

*

1

0

1

1

1

0

1/2

1/2

1/2

0

1/2

1

1

1

1

11.5

6

Ljublinsky V.

0

0

0

0

0

*

1

1

1/2

1

1

1/2

1

0

1/2

1

1

1

1

1

11.5

7

Rovner D.

1/2

1/2

1

1/2

1

0

*

1/2

0

1

1/2

1

0

1

1/2

1/2

0

1

1

1

11.5

8

Kogan E.

0

1/2

1/2

1

0

0

1/2

*

1/2

1/2

1/2

1/2

1

1

1/2

1/2

1

1/2

1

1

11.0

9

Golovko N.

1/2

1

0

0

0

1/2

1

1/2

*

1

1

1/2

1

0

0

1/2

1/2

1/2

1

1

10.5

10

Chepukaitis G.

0

0

1

1/2

0

0

0

1/2

0

*

1

1

1/2

1

1/2

1

1

1/2

1

1

10.5

11

Kovalenko

1/2

0

1

0

1

0

1/2

1/2

0

0

*

0

1

1/2

1/2

1/2

1

1/2

1

1

9.5

12

Mezhgailis

0

0

0

1/2

1/2

1/2

0

1/2

1/2

0

1

*

1/2

1

1/2

1/2

1/2

1

1

1/2

9.0

13

Goldstein

0

0

0

1/2

1/2

0

1

0

0

1/2

0

1/2

*

0

1

1

1

1/2

1

1

8.5

14

Kutuev

1

0

0

0

1/2

1

0

0

1

0

1/2

0

1

*

0

1

0

1/2

1

1

8.5

15

Novikov

0

0

0

0

1

1/2

1/2

1/2

1

1/2

1/2

1/2

0

1

*

0

0

1/2

1

1

8.5

16

Shakhnovich

0

0

1/2

1

1/2

0

1/2

1/2

1/2

0

1/2

1/2

0

0

1

*

1/2

1/2

1

1

8.5

17

Revich

1

1/2

0

1/2

0

0

1

0

1/2

0

0

1/2

0

1

1

1/2

*

1/2

0

1/2

7.5

18

Poltoranov

1/2

0

1/2

0

0

0

0

1/2

1/2

1/2

1/2

0

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

*

0

1/2

6.0

19

Petrov

0

0

0

1/2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

*

1

3.5

20

Frenkel

1/2

0

1/2

0

0

0

0

0

0

0

0

1/2

0

0

0

0

1/2

1/2

0

*

2.5


Stein L.-Lutikov A. 3.5:1.5

database of games in PGN format ch_vvs55.zip(27 games of 190)
Hosted by uCoz