Championship of Trade Union of "Rabpros"(Leningrad)- 1927/1928

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P

1

Rabinovich I.

*

1/2

1/2

1/2

1

1

1/2

1/2

1

1

1

1

1

1

1

11.5

2

Shebarshin M.

1/2

*

1/2

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11.0

3

Iljin-Genevsky A.

1/2

1/2

*

1/2

1

1

1

1/2

0

10.5

4

Batuev A.

1/2

1

1/2

*

1/2

1/2

1

0

9.5

5

Kojalovich B.

0

1

0

1/2

*

0

1

1

9.5

6

Deibner

0

0

0

1/2

1

*

0

1

8.5

7

Loveiko

1/2

0

0

0

0

1

*

1

8.5

8

Radin

1/2

0

1/2

1

0

0

0

*

8.5

9

Gobar

0

0

1

*

6.5

10

Dobroliubsky

0

0

*

4.5

11

Lebedev

0

0

*

4.0

12

Sher

0

0

*

3.5

13

Tomashevsky

0

0

*

3.5

14

Vakhtin

0

0

*

3.0

15

Samokhin

0

0

*

2.5


Shakhmatnyj Listok 4-1929 56 page
database of games in PGN format ch_lra28.zip(1 games of 105)