Team Cup of USSR- Ordzhonikidze 5-16.5.1978

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

1

Avangard-A

*

5

3.5

5.5

3.5

6

6.5

6.5

36.5

2

Burevestnik-B

4

*

3.5

5

5.5

5.5

6

6.5

36.0

3

Soviet Army-SA

5.5

5.5

*

6.5

3.5

3.5

4.5

6

35.0

4

Dinamo-D

3.5

4

2.5

*

7

5.5

6

6

34.5

5

Spartak-S

5.5

3.5

5.5

2

*

5.5

4.5

6

32.5

6

Country Socities-CS

3

3.5

5.5

3.5

3.5

*

5

4

28.0

7

Trud-T

2.5

3

4.5

3

4.5

4

*

5.5

27.0

8

Zenit-Z

2.5

2.5

3

3

3

5

3.5

*

22.5

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

P

Avangard

5-B

3.5-SA

5.5-D

3.5-S

6.0-CS

6.5-T

6.5-Z

36.5

1

Romanishin O.

1/2

0

1

1/2

1/2

1/2

1

4.0

2

Kuzmin G.

1/2

1/2

1/2

1/2

1

1/2

1/2

4.0

3

Belaivsky A.

1/2

1

1

1/2

1

1

0

5.0

4

Mikhalchishin A.

1/2

1

1

1/2

1/2

1/2

1

5.0

5

Kaplun L.

1/2

1/2

0

0

1/2

1/2

1

3.0

6

Taborov B.

0

1/2

0

1/2

1

1

1/2

3.5

7

Semenova L.

1

0

1

1

1

1

1

6.0

8

Morozova T.

1/2

0

0

0

1/2

1/2

1/2

2.0

9

Ruchieva N.

1

0

1

0

0

1

1

4.0

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

P

Burevestnik

4-A

3.5-SA

5.0-D

5.5-S

5.5-CS

6.0-T

6.5-Z

36.0

1

Kochyev A.

1/2

1/2

1/2

0

0

1/2

1/2

2.5

2

Bagirov V.

1/2

1/2

0

1/2

1

1/2

1

4.0

3

Razuvaev Y.

1/2

0

1/2

1/2

1

1/2

1/2

3.5

4

Alburt L.

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1

1

4.5

5

Dvorietzky M.

1/2

1/2

1

1

1

1

1/2

5.5

6

Zaid L.

1

1

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

4.5

7

Alexandria N.

0

1/2

1

1

0

1/2

1/2

3.5

8

Akhmylovskaya E.

1/2

0

1/2

1

1/2

1/2

1

4.0

9

Polnareva L.

0

0

1/2

1/2

1

1

1

4.0

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

P

Soviet Army

5.5-A

5.5-B

6.5-D

3.5-S

3.5-CS

4.5-T

6.0-Z

35.0

1

Geller E.

1

1/2

1/2

1/2

1/2

0

1/2

3.5

2

Dorfman I.

1/2

1/2

1

1/2

1

0

1

4.5

3

Vasiukov E.

0

1

1/2

0

1/2

1/2

0

2.5

4

Gufeld E.

0

1/2

1

1/2

0

1/2

1/2

3.0

5

Timoshchenko G.

1/2

1/2

1

0

1

1

1

5.0

6

Yurtaev L.

1/2

0

1/2

1/2

0

1

1/2

3.0

7

Litiskaya M.

1

1/2

1/2

0

1/2

1/2

1/2

3.5

8

Levitina I.

1

1

1/2

1

0

1

1

5.5

9

Gurieli N.

1

1

1

1/2

0

0

1

4.5

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

P

Dinamo

3.5-A

4-B

2.5-SA

7.0-S

5.5-CS

6.0-T

6.0-Z

34.5

1

Bronstein D.

0

1/2

1/2

1

1/2

1

1/2

4.0

2

Kupreichik V.

1/2

1

0

0

1

1

1

4.5

3

Ubilava E.

0

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

3.0

4

Gofshtein L.

0

1/2

0

1

1/2

1/2

1

3.5

5

Arkhipkin Y.

1

0

0

1

1/2

1/2

1/2

3.5

6

Azmaiparashvili Z.

1

1/2

1/2

1

1/2

1/2

0

4.0

7

Zatulovskaya T.

0

0

1/2

1/2

1

1/2

1/2

3.0

8

Titorenko N.

1

1/2

1/2

1

1/2

1/2

1

5.0

9

Melashvili N.

0

1/2

0

1

1/2

1

1

4.0

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

P

Spartak

5.5-A

3.5-B

5.5-SA

2.0-D

5.5-CS

4.5-T

6.0-Z

32.5

1

Petrosian T.

1/2

1

1/2

0

1/2

1/2

1

4.0

2

Vaganian R.

1/2

1/2

1/2

1

1/2

1/2

1/2

4.0

3

Rashkovsky N.

1/2

1/2

1

1/2

1

1/2

1

5.0

4

Platonov I.

1/2

1/2

1/2

0

1/2

1/2

1/2

3.0

5

Kapengut A.

1

0

1

0

1

1

0

4.0

6

Andrianov N.

1/2

1/2

1/2

0

1/2

1/2

0

2.5

7

Sternina V.

0

0

1

1/2

1/2

0

1

3.0

8

Lysenko I.

1

0

0

0

0

0

1

2.0

9

Minogina T.

1

1/2

1/2

0

1

1

1

5.0

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

P

Country Socities

3-A

3.5-B

5.5-SA

3.5-D

3.5-S

5.0-T

4.0-Z

28.0

1

Kholmov R.

1/2

1

1/2

1/2

1/2

1

1

5.0

2

Gurgenidze B.

0

0

0

0

1/2

1/2

1/2

1.5

3

Gavrikov V.

0

0

1/2

1/2

0

1

1/2

2.5

4

Kozlov V.E.

1/2

1/2

1

1/2

1/2

0

1/2

3.5

5

Zilberstein V.

1/2

0

0

1/2

0

0

0

1.0

6

Pigusov E.

0

1/2

1

1/2

1/2

1/2

1/2

3.5

7

Fomina T.

0

1

1/2

0

1/2

1

0

3.0

8

Ljubarskaya L.

1/2

1/2

1

1/2

1

1/2

1/2

4.5

9

Masenaite I.

1

0

1

1/2

0

1/2

1/2

3.5

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

P

Trud

2.5-A

3.0-B

4.5-SA

3.0-D

4.5-S

4.0-CS

5.5-Z

27.0

1

Cseshkovsky V.

1/2

1/2

1

0

1/2

0

1/2

3.0

2

Suetin A.

1/2

1/2

1

0

1/2

1/2

1/2

3.5

3

Antoshin V.

0

1/2

1/2

1/2

1/2

0

1

3.0

4

Osnos V.

1/2

0

1/2

1/2

1/2

1

1

4.0

5

Zakharov A.

1/2

0

0

1/2

0

1

1

3.0

6

Sokolov A.

0

1/2

0

1/2

1/2

1/2

0

2.0

7

Zaitseva L.

0

1/2

1/2

1/2

1

0

0

2.5

8

Belavenets L.

1/2

1/2

0

1/2

1

1/2

1/2

3.5

9

Zaitseva M.

0

0

1

0

0

1/2

1

2.5

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

P

Zenit

2.5-A

2.5.0-B

3.0-SA

3.0-D

3.0-S

5.0-CS

3.5-T

22.5

1

Lukin A.

0

1/2

1/2

1/2

0

0

1/2

2.0

2

Kogan E.

1/2

0

0

0

1/2

1/2

1/2

2.0

3

Pripis F.

1

1/2

1

1/2

0

1/2

0

3.5

4

Filipenko A.

0

0

1/2

0

1/2

1/2

0

1.5

5

Kalinichev S.

0

1/2

0

1/2

1

1

0

3.0

6

Dvoirys S.

1/2

1/2

1/2

1

1

1/2

1

5.0

7

Strutinskaya G.

0

1/2

1/2

1/2

0

1

1

3.5

8

Koloyartseva O.

1/2

0

0

0

0

1/2

1/2

1.5

9

Khasanova F.

0

0

0

0

0

1/2

0

0.5


Winners by boards:

1 board: Kholmov R.(SC)-5 of 7

2 board: Dorfman I.(SA) and Kupreichik V.(D)-4.5 of 7

3 board: Beliavsky A.(A) and Rashkovsky N.(Sp)-5 of 7

4 board: Mikhalchishin A.(A)-5 of 7

6 board: Dvorietzky M.(B)-5.5 of 7

7 board: Dvoiris S.(Z)-5 of 7

8 board: Semenova L.(A)-6 of 7

9 board: Levitina I.(SA)-5.5 of 7

10 board: Minogina T.(Sp)-5 of 7

database of games in PGN format cupurs78.zip(88 of 402)
Team Cup of USSR(II Group)- Mogilev 5-18.5.1978

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

P

1

Lokomotiv

*

3.5

3.5

4.5

4

6

21.5

2

Gantiadi

2.5

*

3.5

3.5

4.5

3

17.0

3

Kalev

2.5

2.5

*

3.5

4

3.5

16.0

4

Daugava

1.5

2.5

2.5

*

3

2.5

12.0

5

Krasnoe Znamya

2

1.5

2

3

*

3.5

12.0

6

CC of Sports

0

3

2.5

3.5

2.5

*

11.5


Best results by boards:
1.Polugaevsky L.-4.5 of 5
2.Roizman A.-4.5
3.Kirpichnikov V.-4
4.Ehlvest J.-4.5
5.Kostina T.-4
6.Tandashvili M.-4
"Lokomotiv"-Polugaevsky L.,Gulko B.,Tseitlin Mikh.,Kaidanov G.,Kostina T.,Chkhaidze N.
"Krasnoe Znamya"-Mochalov E.,Roizman A.,Vakulenko V.,Korzubov P.,Tsifanskaya L.,Lopatina O.
"Daugava"-Tal M.,Gutman L.,Kirpichnikov V.,Kaushansky L.,Ozola O.,Ramane I.
"Kalev"-Nei I.,Veingold A.,Vooremaa A.,Ehlvest J.,Parnpoo L.,Shevchenko L.
"Gantiadi"-Chikovani Y.,Maxharashvili G.,Chipashvili M.,Sturua Z.,Kobaidze C.,Tandashhvili M.
CC of Sports: Bobolovich V.,Sorokin G.,Gutop Y.,Podolianets V.,Fokina N.,Kuznetsova E.