Team Championship of USSR- Grozny 19.11-3.12.1969

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

P

1

Moscow

*

7

6.5

5.5

8

5.5

8

9

8

57.5

2

Leningrad

5

*

6.5

7

5

6.5

8

10

9

57.0

3

Ukraine

5.5

5.5

*

9.5

4.5

5.5

6

6.5

9

52.0

4

Georgia

6.5

5

2.5

*

8

7.5

6.5

7.5

8

51.5

5

Latvia

4

7

7.5

4

*

7.5

6

7

8.5

51.5.

6

RSFSR

6.5

5.5

6.5

4.5

4.5

*

7

8.5

6

49.0

7

Belarus

4

4

6

5.5

6

5

*

6.5

9.5

46.5

8

Kazakhstan

3

2

5.5

4.5

5

3.5

5.5

*

7.5

36.5

9

Azerbajdzhan

4

3

3

4

3.5

6

2.5

4.5

*

30.5

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

Moscow

7-Le

6.5-U

5.5-G

8-La

5.5-R

8-B

9-K

8-A

57.5

1

Bronstein D.

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

4.0

2

Kholmov R.

*

1/2

1/2

1/2

1/2

0

1

1/2

3.5

3

Vasiukov E.

1/2

1/2

1/2

*

1/2

+

1

1/2

4.5

4

Liberzon V.

1

1/2

1/2

1

1/2

1/2

1/2

*

4.5

5

Averbakh Y.

1/2

1/2

1

1/2

*

1

1/2

1/2

4.5

6

Shamkovich L.

1/2

*

1/2

1

1

1

1

1

6.0

7

Balashov Y.

1/2

1/2

1/2

1

1/2

1

1

1

6.0

8

Shvartz A.

1/2

1/2

1

1

0

+

0

1

5.0

9

Veselovsky S.

0

1/2

0

1/2

1

1

1

1/2

4.5

10

Kushnir A.

1

1/2

0

1

1/2

1/2

1

1

5.5

11

Medianikova N.

1

1/2

0

0

1/2

1/2

1/2

1/2

3.5

12

Titorenko N.

1

1

1/2

1/2

0

0

1

1

5.0

R

Lein A.

0

1/2

*

1/2

0

*

*

0

1.0

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

Leningrad

5-M

6.5-U

7-G

5-La

6.5-R

8-B

10-K

9-A

57.0

1

Taimanov M.

1/2

0

1/2

1/2

1/2

1/2

1

1/2

4.0

2

Furman S.

1

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1

1

5.5

3

Osnos V.

1/2

1/2

1

1/2

1

0

1

*

4.5

4

Faibisovich V.

0

1/2

1

1/2

1/2

1

1/2

1/2

4.5

5

Radashkovich I.

*

0

*

1/2

1/2

1/2

1

1/2

3.0

6

Tseitlin Mark

1/2

1

0

0

*

1

0

1

3.5

7

Ioffe A.

1/2

1/2

1

1/2

1/2

1/2

1

0

4.5

8

Verner A.

1/2

1

1

1/2

1/2

1/2

1/2

+

5.5

9

Sazontiev S.

1

1/2

1

1/2

1/2

1

1

1

6.5

10

Kristol L.

0

1

0

1/2

1/2

1/2

1

1/2

4.0

11

Bazhina E.

0

1

0

0

0

1

1

1

4.0

12

Levitina I.

0

0

1/2

1/2

1

1

1

1

5.0

R

Ljavdansky B.

1/2

*

1/2

*

1/2

*

*

1

2.5

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

Ukraine

5.5-M

5.5-L

9.5-G

4.5-La

5.5-R

6-B

6.5-K

9-A

52.0

1

Stein L.

1/2

1

1

1/2

1/2

1

1

1/2

6.0

2

Platonov I.

1/2

*

1/2

*

1/2

0

0

1/2

2.0

3

Savon V.

1/2

1/2

1/2

1/2

*

1

1/2

1

4.5

4

Podgaets M.

1/2

1/2

1

1/2

1/2

1

1

1

6.0

5

Zhidkov V.

1/2

1

1/2

1/2

1/2

1/2

0

1

4.5

6

Kogan E.

*

0

1

0

1/2

*

*

1

2.5

7

Steinberg M.

1/2

1/2

1

0

1/2

1/2

1

1/2

4.5

8

Beliavsky A.

1/2

0

1

0

0

0

0

1

2.5

9

Kudishevich D.

1/2

1/2

1

1

1

0

1/2

1

5.5

10

Morozova T.

1/2

0

1

0

1/2

0

1

1/2

3.5

11

Ostriy I.

1/2

0

1

1/2

1/2

1/2

1/2

0

3.5

12

Semenova L.

0

1

0

1/2

1/2

1/2

1

1

4.5

R

Sakharov Y.

1/2

1/2

*

1/2

0

1

0

*

2.5

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

Georgia

6.5-M

5-L

2.5-U

8-La

7.5-R

6.5-B

7.5-K

8-A

51.5

1

Gufeld E.

1/2

1/2

0

1/2

1

1/2

1/2

1/2

4.0

2

Georgadze T.

*

1/2

1/2

1/2

1/2

1

0

1/2

3.5

3

Buslaev A.

1/2

0

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1

4.0

4

Lomaya T.

1/2

0

0

*

*

0

*

*

0.5

5

Izvozchikov A.

0

1/2

1/2

1

1

*

0

0

3.0

6

Mikadze Z.

1/2

*

*

0

1/2

1

1/2

1/2

3.0

7

Ubilava E.

1/2

0

0

1

1

0

1/2

1/2

3.5

8

Chechelian S.

0

0

0

1

1/2

1/2

1

1/2

3.5

9

Mechitov V.

1

0

0

0

1/2

0

1/2

1

3.0

10

Alexandria N.

1

1

0

1

1

1/2

1

1/2

6.0

11

Khugashvili T.

1

1

0

1

1/2

1/2

1

1

6.0

12

Kobaidze Ts.

1/2

1/2

1

1/2

1/2

1

1

1

6.0

R

Gurgenidze B.

1/2

1

0

1

0

1

1

1

5.5

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

Latvia

4-M

7-L

7.5-U

4-G

7.5-R

6-B

7-K

8.5-A

51.5

1

Gipslis A.

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1

1/2

4.5

2

Klovans J.

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1

1

1/2

5.0

3

Shmits A.

1/2

1/2

1/2

1/2

1

1/2

1

1

5.5

4

Petkevich J.

0

1/2

*

0

1

1/2

1/2

1/2

3.0

5

Zhuravlev V.

1/2

1/2

1/2

0

1

0

0

*

2.5

6

Gutman L.

0

1

1

*

0

1

1

1

5.0

7

Levchenkov V.

0

1/2

1

0

1/2

1/2

1/2

1

4.0

8

Meirans I.

0

1/2

1

0

0

0

0

1

2.5

9

Kivlans I.

1/2

1/2

0

1

1

1

1/2

1/2

5.0

10

Klovane A.

0

1/2

1

0

1/2

0

0

0

2.0

11

Rozhlapa V.

1

1

1/2

0

1/2

0

1

1

5.0

12

Tagere L.

1/2

1/2

1/2

1/2

1

1

1/2

1

5.5

R

Petersons A.

*

*

1/2

1

*

*

*

1/2

2.0

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

RSFSR(Russia)

6.5-M

5.5-L

6.5-U

4.5-G

4.5-L

7-B

8.5-K

6-A

49.0

1

Zaitsev A.

1/2

1/2

1/2

0

1/2

1/2

1/2

1/2

3.5

2

Antoshin V.

1/2

1/2

1/2

1/2

*

1

1/2

1/2

4.0

3

Zhukhovitsky S.

1/2

0

1

1/2

0

0

*

1/2

2.5

4

Dementiev O.

1/2

1/2

1/2

1

0

0

1

*

3.5

5

Yuferov S.

*

1/2

1/2

*

0

1/2

1/2

0

2.0

6

Zakharov A.

0

1/2

1/2

1/2

1

*

0

1/2

3.0

7

Sveshnikov E.

1/2

1/2

1/2

0

1/2

0

1

1

4.0

8

Panchenko A.

1

1/2

1

1/2

1

1

1

1

7.0

9

Briuzgin V.

0

1/2

0

1/2

0

1/2

1

0

2.5

10

Kozlovskaya V.

1/2

1/2

1/2

0

1/2

1

0

0

3.0

11

Ljubarskaya L.

1/2

1

1/2

1/2

1/2

1/2

1

1/2

5.0

12

Alekhina N.

1

0

1/2

1/2

0

1

1

1

5.0

R

Averkin O.

1

*

*

0

1/2

1

1

1/2

4.0

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

Belarus

4-M

4-L

6-U

5.5-G

6-L

5-R

6.5-K

9.5-A

46.5

1

Boleslavsky I.

1/2

1/2

0

1/2

1/2

1/2

*

1/2

3.0

2

Kapengut A.

1

1/2

1

0

0

0

1

0

3.5

3

Veresov G.

-

1

0

1/2

1/2

1

1/2

1

4.5

4

Kupreichik V.

1/2

0

0

1

1/2

1

0

1

4.0

5

Roizman A.

0

1/2

*

0

1

1/2

1/2

1

3.5

6

Shagalovich A.

0

*

0

*

0

*

1

1/2

1.5

7

Dydyshko V.

0

1/2

1/2

1

1/2

1

1/2

1

5.0

8

Shereshevsky M.

-

1/2

1

1/2

1

0

0

1/2

3.5

9

Mariasin B.

0

0

1

1

0

1/2

1

1

4.5

10

Zvorykina K.

1/2

1/2

1

1/2

1

0

1

1

5.5

11

Golovei T.

1/2

0

1/2

1/2

1

1/2

1/2

1

4.5

12

Ozhigina G.

1

0

1/2

0

0

0

1/2

1

3.0

R

Zheliandinov V.

*

0

1/2

0

*

0

0

*

0.5

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

Kazakhstan

3-M

2-L

5.5-U

4.5-G

5-L

3.5-R

5.5-B

7.5-A

36.5

1

Nikitin Y.

*

0

0

1/2

0

1/2

1

0

2.0

2

Katalymov B.

0

0

1

1

0

1/2

0

1

3.5

3

Siniavsky A.

0

0

1/2

1/2

0

0

*

1

2.0

4

Muratov V.

1/2

1/2

0

0

*

0

1

0

2.0

5

Vinkel V.

1/2

0

*

1

1

1/2

1/2

1/2

4.0

6

Rakhiberdiev A.

0

*

1

*

0

*

0

*

1.0

7

Irzhanov T.

0

0

0

1/2

1/2

0

1/2

1

2.5

8

Kashliak A.

1

1/2

1

0

1

0

1

1

5.5

9

Evseev V.

0

0

1/2

1/2

1/2

0

0

1/2

2.0

10

Starchenko L.

0

0

0

0

1

1

0

1

3.0

11

Kegelman T.

1/2

0

1/2

0

0

0

1/2

0

1.5

12

Guzova T.

0

0

0

0

1/2

0

1/2

1/2

1.5

R

Seredenko V.

1/2

1

1

1/2

1/2

1

1/2

1

6.0

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

Azerbaijan

4-M

3-L

3-U

4-G

3.5-L

6-R

2.5-B

4.5-K

30.5

1

Bagirov V.

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1

4.5

2

Pavlenko O.

1/2

0

1/2

1/2

1/2

1/2

1

0

3.5

3

Listengarten L.

1/2

0

0

*

0

1/2

0

*

1.0

4

Privorotsky O.

1

1/2

0

0

1/2

1/2

0

1

3.5

5

Ovanesian A.

1/2

1/2

0

1

1/2

1

0

1/2

4.0

6

Morgulev A.

0

*

0

1/2

0

1/2

1/2

0

1.5

7

Shakhtakhtinsky F.

0

1

1/2

1/2

0

0

0

0

2.0

8

Sideif-Zade F.

0

-

0

1/2

0

0

1/2

0

1.0

9

Valiev O.

1/2

0

0

0

1/2

1

0

1/2

2.5

10

Zatulovskaya T.

0

1/2

1/2

1/2

1

1

0

0

3.5

11

Saakova A.

1/2

0

1

0

0

1/2

0

1

3.0

12

Alieva E.

0

0

0

0

0

0

0

1/2

0.5

R

Makogonov V.

*

0

*

0

*

*

*

0

0.0


Winners by boards:
1-Stein L.(Ukraine)-6 of 8,Bagirov V.(Azerbaijan)-4.5,Gipslis A.(Latvia)-4.5
2-Furman S.(Leningrad)-5.5,Klovans J.(Latvia)-5,Antoshin V.(RSFSR)-4
3-Shmits A.(Latvia)-5.5,Savon V.(Ukraine)-4.5,Vasiukov E.(Moscow)-4.5,Osnos V.(Leningrad)-4.5
4-Podgaets M.(Ukraine)-6,Liberzon V.(Moscow)-4.5,Faibisovich V.(Leningrad)-4.5
5-Averbakh Y.(Moscow)-4.5,Vinkel V.(Kazakhstan)-4,Zhidkov V.(Ukraine)-4.5
6-Shamkovich L.(Moscow)-6,Guyman L.(Latvia)-5,Tseitlin Mark(Leningrad)-3.5
Rezervists-Seredenko V.(Kazakhstan)-6,Gurgenidze B.(Georgia)-5.5,Averkin O.(RSFSR)-4(6)
7-Balashov Y.(Moscow)-6,Dydyshko V.(Belarus)-5,Ioffe A.(Leningrad)-4.5, Steinberg M.(Ukraine)-4.5
8-Panchenko A.(RSFSR)-7,Verner A.(Leningrad)-5.5,Kashliak A.(Kazakhstan)-5.5
9-Sazontiev S.(Leningrad)-6.5,Kudishevich D.(Ukraine)-5.5,Kivlan I.(Latvia)-5
10-Alexandria N.(Georgia)-6,Zvorykina K.(Belarus)-5.5,Kushnir A.(Moscow)-5.5
11-Khugashvili T.(Georgia)-6,Ljubarskaya L.(RSFSR)-5,Rozhlapa V.(Latvia)-5
12-Kobaidze Ts.(Georgia)-6,Tagere L.(Latvia)-5.5,Alekhina N.(RSFSR)-5, Levitina I.(Leningrad)-5,Titorenko N.(Moscow)-5

database of games in PGN format grozny69.zip(128 games of 768)
Team Championship of USSR(II group)- Tashkent 18-30.11.1969

Rk

Republic

1

2

3

4

5

6

7

8

P

1

Armenia

*

7

6

7

8.5

10

8

5.5

52.0

2

Uzbekistan

5

*

7.5

7

9

7

8

8.5

52.0

3

Estonia

6

4.5

*

6.5

8

8.5

8

8

49.5

4

Moldavia

5

5

5.5

*

6

9

9.5

7

47.0

5

Kirgizia

3.5

3

4

6

*

5.5

6

7.5

35.5

6

Lithuania

2

5

3.5

3

6.5

*

6.5

8.5

35.0

7

Turkmenia

4

4

4

2.5

6

5.5

*

7

33.0

8

Tadzhikistan

6.5

3.5

4

5

4.5

3.5

5

*

32.0


Uzbekistan- Borisenko G.,Mukhin E.,Pinchuk S.,Agzamov G.-6,Borisenko V.,Mkrtychan A.-7, Barenboim - 2.5,Kim-4.5
Tadzhikistan- Levit R.,Mordvinov,Khusenov,Lapchev-1.5,Khanov-3.5,Samadova-2.5
Turkmenistan- Kudriashov A.,Kakageldyev A.-4,Yun-2,Spirin-3,Khalova-1
Lithuania- Chesnauskas A.,Kaunas,Vistinietzki,Gavlesh G.-2,Piesina G.-2.5,Akimov-2,Korbutajte-2.5,Kartanajte
Armenia- Grigorian K.,Vaganian R.-5.5 of 7,Sarkisian-4,Avetisian-5.5,Garibian L.,Vartanian,Agababian N.,Megrabian-3.5
Moldavia- Lutikov A.,Popov N.-5.5 of 7,Shusterman L.-5.5,Marantz-4,Fleiman-2
Estonia- Keres P.,Karner H.,Hermlin,Reimann- 2.5,Peebo-4.5,Raag-3.5,Piarnpuu-4.5
Kirgizia- Chernov,Koch -3.5,Azrilian-2,Sviridov-2.5,Protsenko-5
Winners by boards:
1-Kudriashov A.
2-Borisenko G.
3-Mukhin E.
4-Karner H.
5-Garibian L.
6-Popov N.
Rezervists-Shusterman L.
7-Agzamov G.
8-Borisenko V.
9-Agababian N.
10-Mkrtychan A.