VI Team Championship of USSR- Riga(I Group) December 1968

Qu.

Burevestnik

Armed Forces

Spartak

Trud

Avangard

Lokomotiv

Daugava

Kalev

Dinamo

Moldova

Zhalgiris

Yiud

Ind.P

Team P

Place

BU

GM

Polugaevsky L.

1/2

1

1

0

1/2

1/2

1/2

1/2

1

1/2

1

7.0

RE

GM

Taimanov M.

1/2

0

1/2

1

1/2

1/2

1

*

1

1

1

7.0

VE

GM

Smyslov V.

1

1/2

1/2

*

*

1

1

1/2

*

0

*

4.5

ST

IM

Bagirov V.

1/2

1/2

*

0

1

1

1/2

1/2

1

*

1/2

5.5

NI

M

Kapengut A.

*

*

1/2

1/2

1/2

*

1/2

1

1/2

1

1

5.5

K

M

Mikliaev I.

7

0

6

1

7.5

1/2

5

1/2

7.5

1

6

1

6

1

8.5

1

8.5

1

6.5

1

9.5

1

9.0

78.0

1

M

Kupreichik V.

1

0

1

1

1

1/2

1

1

1

1/2

1

9.0

IM

Gaprindashvili N.

1

1

1

0

1/2

1

0

1

1

1

1

8.5

IM

Zatulovskaya T.

1

1/2

1/2

1

1/2

1/2

1/2

1

1/2

0

1

7.0

1

Lemachko T.

1

1/2

1

1/2

1

0

0

1

1/2

1

1

7.5

M

Tukmakov V.

1/2

1

1

1/2

1

0

-

1

1

1/2

1

7.5

AR

GM

1/2

Geller E.

1/2

1

1/2

1

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1

7.0

ME

GM

1/2

Vasiukov E.

1/2

0

1

1

0

*

1

*

1

*

5.0

D

GM

0

Liberzon V.

1/2

1/2

1/2

*

1

1

1/2

1

1

1

7.0

FO

GM

1/2

Lein A.

1/2

*

1

1

1

1/2

*

1

1

1

7.5

RC

IM

1/2

Lutikov A.

*

1

1

1/2

1/2

1/2

1/2

1

*

1/2

6.0

ES

M

3

1

Karpov A.

4.5

1/2

7.5

1

7.5

1

6.5

1/2

7

1

6.5

1

6.5

1

6.5

1

8.0

1

9.0

1

10.0

72.5

2

KM

0

Gusev V.

0

1/2

1/2

0

1

1

1

1/2

1

1

6.5

IM

0

Bilunova R.

1/2

1

1/2

1/2

1/2

1

0

1/2

1/2

1/2

5.5

M

0

Skegina K.

1/2

1/2

1

1/2

1

1/2

1

0

1

1

7.0

1

0

Tsifanskaya L.

1/2

1

1/2

1

1/2

0

1/2

0

1

1

6.0

GM

-

Gufeld E.

1/2

1

-

1/2

-

1/2

1/2

1

0

1

5.0

S

GM

0

1/2

Kholmov R.

1

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1

1/2

1

6.5

P

GM

1

1/2

Suetin A.

1/2

1

1

1/2

1/2

1/2

1

1

*

7.5

A

GM

1/2

1/2

Boleslavsky I.

1/2

1

1/2

1

1/2

1

1

1

1

8.5

R

M

1/2

1/2

Podgaets M.

1/2

1/2

*

*

1/2

1/2

1

*

0

4.0

T

M

0

*

Kondratiev P.

*

*

1/2

1

*

*

0

1

1

3.5

A

M

4

0

5.5

1/2

Vaganian R.

5

1/2

5.5

1/2

6

1

8

1

6.5

1/2

6.5

1/2

6.5

1

8.5

1

6.5

1

7.0

67.0

3

K

KM

1

1

Kudishevich D.

1/2

0

1/2

1/2

1

1

1/2

1/2

1

7.5

M

0

1/2

Golovei T.

0

1

1/2

1/2

1/2

0

0

1

0

4.0

M

1/2

1/2

Belova T.

0

1/2

1/2

1

1

1

1

0

0

6.0

1

1/2

1/2

Shmidtke E.

1

0

1/2

1

1

1/2

0

1/2

1

6.0

M

-

1/2

Zhidkov V.

1/2

1/2

1/2

1

1/2

1

-

1

1/2

6.0

T

GM

0

0

0

Shamkovich L.

0

1

1/2

1/2

1/2

1

1/2

1/2

4.5

R

IM

1/2

1

1/2

Osnos V.

1/2

1/2

1/2

1/2

*

1

*

*

5.0

U

M

1/2

1/2

1/2

Doroshkievich V.

1/2

1

1/2

0

1

1

1/2

1

7.0

D

M

0

0

1/2

Kimmelfeld R.

1

*

1

*

1

1/2

1

1

6.0

M

*

0

1/2

Arseniev V.

0

1

0

1

1

*

1

1

5.5

KM

2.5

1/2

2.5

0

5

1/2

Nisman B.

6

1

6

0

5

1/2

4.5

1

5.5

0

9

1/2

8

1

7

1

6.0

61.0

4

1

0

1/2

1/2

Fedorov V.

1

1

1/2

1

1

1

1

1

8.5

IM

0

0

1

Kushnir A.

0

1/2

1/2

1/2

0

1

1

0

4.5

IM

1/2

1/2

1

Kozlovskaya V.

1

1/2

1/2

0

1/2

1

1

0

6.5

1

0

0

0

Mikova V.

1

0

1/2

0

0

1

1

1

4.5

M

1/2

-

-

Alekseev A.

-

1/2

-

0

1/2

1

0

1/2

3.0

A

GM

1

1/2

1/2

1

Stein L.

1

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

*

6.5

V

M

0

0

0

1/2

Sakharov Y.

0

1/2

*

1

*

1/2

1

3.5

A

M

1/2

1/2

*

1/2

Nikolaevsky Y.

1/2

1/2

0

*

1

1

1

5.5

N

M

1

0

1/2

0

Kuzmin G.

1/2

*

1/2

1

1

*

1/2

5.0

G

M

*

*

1/2

1

Shijanovsky V.

1/2

1/2

1/2

1

1/2

1

1/2

6.0

A

M

5

1/2

2.5

0

4.5

1/2

4

0

Romanishin O.

6.5

1/2

5.5

0

5.5

1/2

7

0

6

0

7.5

0

6

0

2.0

60.0

5

R

KM

0

1/2

1

0

Beliavsky A.

1

1

0

1

1

1

1

7.5

D

IM

1

1/2

0

1

Andreeva O.

1

1

1

1/2

1/2

1/2

0

7.0

IM

0

0

1/2

0

Idelchik L.

1/2

1/2

1

1/2

0

1

1/2

4.5

M

1/2

1/2

1

0

Shul M.

1

0

1

1

1/2

1

1/2

7.0

M

1/2

0

0

-

Lazarev E.

-

1

1/2

1/2

1

1

1

5.5

L

M

1/2

0

1/2

0

0

Zaitsev I.

1

1/2

1/2

1/2

*

1

4.5

O

M

1/2

0

0

1/2

1

Borisenko G.

0

1/2

1/2

1/2

1

0

4.5

K

M

0

1/2

1/2

0

1/2

Murrey Y.

0

*

1

1

0

1

4.5

O

M

0

*

1/2

1/2

*

Glatman V.

0

1/2

1/2

0

0

1

3.0

M

M

1/2

1/2

*

0

1/2

Kogan I.

*

1/2

0

1/2

1

1

4.5

O

KM

2.5

0

3.5

1/2

4

0

4

1

3.5

1/2

Lysenko A.

5

1/2

7

1

5

1/2

4.5

0

5.5

1

7.5

1/2

5.5

52.0

6

T

KM

0

1

1/2

0

0

Barenboim G.

1

1/2

1

0

1

1

6.0

I

IM

1/2

1/2

1/2

1/2

0

Borisenko V.

1

1

1

1

1/2

1/2

7.0

V

M

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

Medianikova N.

1

1

0

1

1/2

1

7.0

1

0

0

1/2

1

0

Podrazhanskaya O.

0

1

0

0

1/2

1/2

3.5

IM

-

0

1/2

-

1/2

Lisitsyn G.

1/2

1/2

-

-

0

-

2.0

D

GM

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

0

Tal M.

1/2

0

1

1

1

6.0

A

M

1/2

1

1/2

1/2

1/2

1

Klovans J.

1/2

1/2

1/2

1/2

1

7.0

U

M

0

0

0

1/2

1/2

1

Peterson A.

1/2

1/2

1/2

0

1/2

4.0

G

M

0

0

0

0

0

1

Kirillov V.

1/2

1/2

*

0

1/2

2.5

A

M

1

1/2

0

1

1/2

1/2

Zhdanov I.

1

1

0

1/2

1

7.0

V

KM

4

0

3

0

2

0

5

1/2

4.5

1

5

1/2

Kirpichnikov V.

6.5

1

4.5

1/2

4

0

6.5

1

6.5

1

5.5

51.5

7

A

KM

1/2

0

1/2

1/2

0

0

Zolotonos L.

1

0

1

1/2

1

5.0

M

0

1/2

1/2

1/2

0

0

Nakhimovskaya Z.

1/2

1/2

1/2

1

1/2

4.5

1

1/2

0

0

1/2

1/2

0

Rozhlapa V.

1/2

0

1/2

1

0

3.5

1

1

1/2

0

1/2

1

1

Vilerte B.

1/2

1

0

1

0

6.5

M

-

-

-

-

-

-

Mileika J.

-

-

0

-

-

0.0

K

GM

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

Keres P.

1/2

1/2

1

1

6.5

A

IM

0

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

Nei I.

1/2

0

1/2

1/2

4.5

L

M

0

0

1/2

1

*

1/2

1/2

Etruk R.

1/2

1/2

0

*

3.5

E

KM

1/2

1/2

1/2

1

1/2

1/2

1/2

Vooremaa A.

1

1/2

1/2

1

7.0

V

KM

1/2

1/2

1/2

0

1/2

1/2

*

Pohla H.

1

1

1/2

1/2

5.5

KM

4

0

3.5

0

3.5

1/2

5.5

0

4.5

1/2

3

0

3.5

0

Sangla P.

5

0

4.5

1/2

5

0

6.5

1/2

2.0

48.5

8

1

0

0

0

0

1

1/2

0

Peebo K.

0

0

1/2

1

3.0

IM

1

0

1/2

1/2

0

0

1/2

Rootare S.

1

1

1/2

1/2

5.5

1

1/2

1/2

0

1

0

0

1/2

Kure U.

1/2

1/2

1

1/2

5.0

1

1

1

0

1

0

0

1/2

Krusiauk H.

0

0

1/2

1/2

4.5

M

-

-

-

-

1

-

0

Luik H.

-

-

-

1/2

1.5

D

GM

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1

1/2

Bronstein D.

0

*

1/2

5.0

I

M

0

0

1/2

1/2

0

1/2

1/2

1/2

Zhuravliov V.

1/2

0

1/2

3.5

N

M

1/2

1/2

0

0

1/2

0

1/2

1/2

Buslaev A.

1/2

1

0

4.0

A

M

1/2

1/2

1/2

0

0

1/2

1/2

0

Belinkov A.

1

1

1/2

5.0

M

KM

0

1/2

0

*

0

1

*

0

Pasman M.

1/2

0

1/2

2.5

O

KM

1.5

0

3.5

0

3.5

1/2

4.5

1

3

1

5

1/2

5.5

1/2

5

1

Tsikhelashvili G.

5.5

1/2

4.5

1

5.5

1

7.0

47.0

9

KM

0

0

0

0

0

0

1

1

Lipman V.

1/2

1/2

1

4.0

M

0

1

1

1

1/2

0

1/2

0

Titorenko N.

1

0

0

5.0

M

0

0

0

1/2

1/2

1

1

1/2

Muslimova A.

1/2

1/2

1/2

5.0

M

0

1/2

1/2

1

0

1

0

1

Kobaidze T.

1/2

1/2

1

6.0

KM

-

-

-

0

-

-

0

-

Zhuravliov N.

-

0

-

0.0

M

M

0

1/2

0

0

1/2

1/2

0

1/2

1

Mosionzhik I.

1

0

4.0

O

M

0

0

0

0

0

1/2

1/2

1

1/2

Klovsky R.

1/2

1/2

3.5

L

M

0

0

0

0

0

0

1/2

1/2

1/2

Giterman S.

0

1

2.5

D

KM

0

0

0

1/2

0

1

1

1/2

0

Nevednichy B.

1/2

1

4.5

O

KM

1/2

0

1

0

1/2

1/2

1

0

1/2

Goikhman A.

0

0

4.0

V

KM

1.5

0

3.5

0

4

1/2

1

1/2

4

1

5.5

1

6

1

5.5

1/2

4.5

1/2

Popov N.

5.5

1

6.0

1

7.0

47.0

10

A

KM

0

1/2

1/2

0

0

1

0

1

1/2

Vorobiov V.

1/2

1

5.0

M

0

1/2

1

0

1/2

0

1/2

0

0

Mosionzhik B.

1/2

1

4.0

1

1/2

1

0

0

1

0

1/2

1/2

1/2

Nevidnichaya R.

1

1/2

5.5

1

1/2

1

1

0

1/2

1

1

1

1/2

Gordon N.

1/2

0

7.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Z

IM

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1

0

0

1

0

Mikenas V.

1/2

5.0

H

M

0

0

0

1

1/2

0

1/2

1/2

1

1/2

Butnorius A.

1/2

4.5

A

M

1

0

0

1/2

0

1

1

1

0

1

Kaunas K.

1

6.5

L

KM

1/2

0

0

0

0

1

1

1/2

0

1/2

Lapienis D.

*

3.5

G

KM

0

1

0

*

0

0

1/2

*

1

1

Rumiantsev B.

1/2

4.0

I

KM

3.5

0

2

0

2.5

0

2

0

2.5

1

4.5

0

3.5

0

5

1

5.5

0

4.5

0

Piesina G.

6.5

0

2.0

42.0

11

R

KM

1/2

0

1/2

0

0

0

1/2

1/2

1/2

1/2

Akimov V.

1

4.0

I

1

0

1/2

0

0

1/2

1/2

0

1/2

1

1/2

Kaushilaite V.

1

4.5

S

1

1

0

1

0

0

1/2

0

0

1/2

0

Karosene A.

0

3.0

1

0

0

1/2

0

0

1/2

0

1/2

1/2

1/2

Kliugas S.

1

3.5

M

-

-

-

0

-

-

-

1/2

-

-

Vistinietzki I.

1

1.5

Y

KM

0

0

0

1/2

0

0

0

0

1/2

1

1/2

Hermlin A.

2.5

I

M

0

0

1/2

1/2

0

1

0

1/2

1/2

1/2

1/2

Karner H.

4.0

U

KM

0

*

0

0

0

0

1/2

1/2

1

0

0

Janes T.

2.0

D

KM

1/2

0

1

0

1/2

0

1/2

0

1/2

0

0

Raudsepp K.

3.0

KM

0

1/2

0

0

*

*

0

*

*

1

1/2

Eller A.

2.0

1

0.5

0

1

0

3.5

0

3

0

4

1

2.5

1/2

3.5

0

3.5

1/2

4.5

0

4

0

3.5

1

Reiman A.

3.0

33.5

12

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Koolmeister I.

0.0

IM

0

1/2

1

1

1

1/2

1/2

1/2

1

0

0

Ranniku M.

6.0

1

0

0

1

1

1/2

0

1

1/2

1/2

1/2

1

Sammul M.

0

6.0

1

0

0

0

0

1/2

1/2

1

1/2

0

1

0

Fomina T.

3.5

KM

-

0

-

-

1/2

0

-

1/2

1/2

-

-

Millistver U.

1.5


database of games in PGN format riga68.zip(games 657 of 660)
VI Team Championship of USSR- Erevan(II Group) 1968

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

P

1

Zenit

*

7.5

5.5

9

7.5

9.5

39.0

2

Vodnik

2.5

*

7

5

6.5

8.5

29.5

3

Zahmet

4.5

3

*

5.5

6.5

8.5

28.0

4

Gantiadi

1

5

4.5

*

5

6.5

22.0

5

Ashhatank

2.5

3.5

3.5

5

*

5

19.5

6

Neftchi

0.5

1.5

1.5

3.5

5

*

12.0


database of games in PGN format erevan68.zip(16 games of 150)