Championship of Moscow Region- Planernaya 1983

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P

1

Zaitsev I.

*

11.5

2

Arbakov V.

*

10.0

3

Gusev Y.

*

8.5

4

Tseitlin Mikh.

*

8.5

5

Estrin Y.

*

7.5

6

Utemov V.

*

7.0

7

Kamshonkov S.

*

6.5

8

Konovaltsev Y.

*

6.5

9

Khenkin I.

*

6.5

10

Natapov G.

*

6.0

11

Kachar V.

*

5.5

12

Nisman B.

*

5.5

13

Fedorenko V.

*

5.5

14

Vul A.

*

5.0

15

Glatman V.

*

5.0


database of games in PGN format ch_mrg83.zip(17 games of 105)