Championship of Moscow Region- Planernaya November 1981

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Kaidanov G.

*

10.5

2

Shvedchikov A.

*

10.0

3

Chekhov V.

*

9.5

4

Arkhipov S.

*

9.0

5

Vul A.

*

8.5

6

Pripis F.

*

8.5

7

Tseitlin Mikh.

*

8.5

8

Donchenko A.

*

8.0

9

Natapov G.

*

8.0

10

Shpilker B.

*

8.0

11

Gofman

*

6.5

12

Nisman B.

*

6.5

13

Antoshin V.

*

5.0

14

Kamshonkov S.

*

5.0

15

Kuznetsov A.

*

5.0

16

Gusev Y.

*

3.5


database of games in PGN format ch_mrg81.zip(19 games of 120)