Championship of Latvian Chess Club- Riga 1978

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Kengis E.

*

0

1

1

1/2

1

1

1/2

1/2

1

1

1/2

1

1

10.0

2

Vitolinsh A.

1

*

1

0

1/2

1/2

1

1/2

1

1

1

1

0

1

9.5

3

Kivlans I.

0

0

*

1

1/2

1/2

1

1

1

1

0

1

1

1

9.0

4

Kaushansky L.

0

1

0

*

1/2

0

1

1

1/2

1

1

1

1

1

9.0

5

Shmits A.

1/2

1/2

1/2

1/2

*

1/2

0

1/2

1

1

1

1/2

1

1

8.5

6

Levchenkov V.

0

1/2

1/2

1

1/2

*

0

1

1/2

0

1

1

1

1/2

7.5

7

Lutskan I.

0

0

0

0

1

1

*

1

1/2

1/2

1

1

1/2

1

7.5

8

Kirillov V.

1/2

1/2

0

0

1/2

0

0

*

1/2

1

1/2

1/2

1

1/2

5.5

9

Sakovich I.

1/2

0

0

1/2

0

1/2

1/2

1/2

*

0

1

1

1/2

1/2

5.5

10

Rakitin V.

0

0

0

0

0

1

1/2

0

1

*

0

1

1

1/2

5.0

11

Zelinsky Y.

0

0

1

0

0

0

0

1/2

0

1

*

1

1

1/2

5.0

12

Chekhlov A.

1/2

0

0

0

1/2

0

0

1/2

0

0

0

*

1/2

1

3.0

13

Gaidarov S.

0

1

0

0

0

0

1/2

0

1/2

0

0

1/2

*

1/2

3.0

14

Ungur K.

0

0

0

0

0

1/2

0

1/2

1/2

1/2

1/2

0

1/2

*

3.0


database of games in PGN format rigb78.zip(7 games of 91)
Hosted by uCoz