Championship of Leningrad Chess Club- Leningrad 1973

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Fershter A.

*

9.5

2

Mishuchkov N.

*

9.0

3

Khavsky S.

*

8.5

4

Vorotnikov V.

*

8.0

5

Frolov

*

7.5

6

Ivanov V.

*

7.0

7

Ioffe A.

*

7.0

8

Kochyev A.

*

7.0

9

Sergeev

*

7.0

10

Krylov

*

5.5

11

Fedorov V.

*

5.5

12

Lukashkin

*

4.0

13

Beliansky

*

3.5

14

Koltsov

*

2.0


database of games in PGN format ch_lcc73.zip(14 games of 91)