Match Masters-Candidates to masters- Yakutsk August 1970

Masters:

Bukhman E.

Murrey Y.

Matsukevich A.

Cseshkovsky V.

Kimmelfeld R.

Yurkov

Burliaev

Results

Candidates to masters

Osachuk

8.5(of 14)

Tappyrov

8.5

Afanasiev M.

8.0

Afanasiev V.

5.0

Zakharov

3.5

Nikolaev

2.5

Danilov

1.5

masters:

10.0

9.5

9.0

9.0

8.0

8.0

7.0


database of games in PGN format yakuts70.zip( games of 98)
Hosted by uCoz