Championship of MGU(Moscow State University)- 1969

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Karpov A.

*

1/2

1

1/2

1

1/2

1/2

1/2

1/2

1

1

1

1

1

10.0

2

Ageichenko G.

1/2

*

0

1/2

1

1

1

0

1/2

1

1

1

1/2

1

9.0

3

Gik E.

0

1

*

1

1/2

1

0

1/2

1/2

1

1

1

1/2

1

9.0

4

Vatnikov I.

1/2

1/2

0

*

1

0

1

1/2

1

0

1/2

1

1

1

8.0

5

Vybornov S.

0

0

1/2

0

*

1

1/2

1

0

1

1

1

1

1

8.0

6

Skvortsov V.

1/2

0

0

1

0

*

0

1

1/2

1

1

1

1

1

8.0

7

Krasnov S.

1/2

0

1

0

1/2

1

*

0

1

1/2

0

1

1

1

7.5

8

Lepeshkin V.

1/2

1

1/2

1/2

0

0

1

*

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1

7.0

9

Estrin Y.

1/2

1/2

1/2

0

1

1/2

0

1/2

*

1/2

1/2

0

1

1

6.5

10

Bitman A.

0

0

0

1

0

0

1/2

1/2

1/2

*

0

1

1

1

5.5

11

Sukhanov

0

0

0

1/2

0

0

1

1/2

1/2

1

*

1

0

0

4.5

12

Khramtsov

0

0

0

0

0

0

0

1/2

1

0

0

*

1

1

3.5

13

Zilbert

0

1/2

1/2

0

0

0

0

1/2

0

0

1

0

*

1/2

3.0

14

Pronin

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1/2

*

1.5


Shahmatnaya Moskva 3-1969 3 page
database of games in PGN format ch_mgu69.zip(20 games of 91)