Spartakiada Ukraine- Dnepropetrovsk 1966(swiss-7 games,27 teams)

Rk

Name

P

1

Kiev

35.0(of 49)

2

Lvov region

31.5

3

Kharkov region

31.0

4

Dnepropetrovsk region

30.5

5

Odessa region

29.0

6

Chernovtzy region

29.0

7

Crimea

28.0

8

Donetsk region

28.0

9

Lugansk region

27.0

Kherson region

.

Nukolaev region

.


Kiev: Zhidkov V.,Sakharov Y.,Platonov I.,Kosikov,
Odessa: Geller E.,Yukhtman Y.,Tukmakov V.,Podgaets M.,
Dnepropetrovsk: Novopashin A.,Bakhmatov,
Nikolaev: Panchenko,
Kherson: Donchenko,
Chernovtzy: Goldberg,Vapnichnaya,
Lvov: Stein L.,Shul M.,
The best results by boards:
1- Stein L.-6,Sakharov Y.-5.5,Geller E.-4.5,Novopashin A.-4.5,Donchenko-4.5,Goldberg-4.5,
2-Platonov I.-6,
3-Bakhmatov-6,
4-Kosikov-6,
5-Vapnichnaya,
6-Shul M.,
7-Panchenko,
Shahmaty v SSSR 4-1967 9 page
database of games in PGN format ch_ukt66.zip(26 games of 637)