Championship of USSR juniors- Gorky March 1963(swiss-6 games)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

Points

Place

1

=2

+4

-9

+18

+19

-12

-14

3.5

9-13

2

Balashov Y.

=1

=3

+7

-19

+17

=14

+13

4.5

3-6

3

Timoshchenko G.

=4

=2

+10

-12

-13

+7

-8

3

14-15

4

Shnaider D.

=3

-1

-8

+6

+18

+20

+9

4.5

3-6

5

Mamoshin V.

+6

+14

=19

+9

-12

=13

+11

5

2

6

Akhliustina N.

-3

-13

=15

-4

-7

-10

+13

1.5

19-20

7

Maresov V.

=8

=10

-2

-16

+6

-3

-15

2

18

8

Krasnov V.

=7

-9

+4

=20

-14

+16

+3

4

7-8

9

Katkov A.

=10

+8

+1

-5

-11

=17

-4

3

14-15

10

Kurinnoi V.

=9

=7

-3

-13

-15

+6

=16

2.5

16-17

11

Biriukov A.

=12

=18

+13

=17

+9

=19

-5

4

7-8

12

Zhelnin V.

=11

=17

+14

+3

+5

+1

=19

5.5

1

13

Zub B.

-14

+6

-11

+10

+3

=5

-2

3.5

9-13

14

Shteiner Z.

+13

-5

-12

+15

+8

=2

+1

4.5

3-6

15

Osherovich M.

-16

-20

=6

-14

+10

+18

+7

3.5

9-13

16

Germanchuk V.

+15

-19

-17

+7

-20

-2

=10

2.5

16-17

17

Karpov A.

=18

=12

-16

+11

-2

+9

=20

3.5

9-13

18

Tomilina E.

=17

=11

=20

-1

-4

-15

-6

1.5

19-20

19

Poloiko V.

+20

+16

=5

+2

-1

=11

=12

4.5

3-6

20

-19

+15

=18

=6

+16

-4

=17

3.5

9-13


Archive of N.Mishuchkov
database of games in PGN format ch_jur63.zip( games of 70)