Team championship of "Soviet Army"- Odessa 1962

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

1

Kiev

*

3.5

2.5

2

3.5

3

4

2.5

21.0(of 35)

2

Leningrad

1.5

*

3.5

3

1.5

2.5

3

3.5

18.5

3

Minsk

2.5

1.5

*

2.5

2

3

3

3.5

18.0

4

Moscow

3

2

2.5

*

4

2.5

1.5

2.5

18.0

5

Odessa

1.5

3.5

3

1

*

3

3

3

18.0

6

Rostov-on-Don

2

2.5

2

2.5

2

*

2

3

16.0

7

Novosibirsk

1

2

2

3.5

2

3

*

2

15.5

8

Germany group of Soviet Army

2.5

1.5

1.5

2.5

2

2

3

*

15.0


Kiev: Gufeld E.,Levin N.-3,Zaltsman V.,Stupen N.,Burtseva N.
Odessa: Geller E.-5.5,Kogan E.,Zilberman N.,
Novosibirsk: Zhilin V.,Zhelezny,
Moscow: Golovko N.,Miasnikov,Goldin,Khatset,Timofeev,
Minsk: Goldenov B.,Bogorodsky Y.,Lerner I.,Ruban E.,Zvorykina K.-6.5,
Shahmaty 2-1963 18 page,Shahmaty v SSSR 2-1963 3 page
database of games in PGN format ch_vvt62.zip(17 games of 140)