Match Masters-Candidates to Masters - Novorossijsk 6-26.06.1961

Candidates to Masters:

Gosin M.

Matokhin A.

Kalinkin B.

Results

Masters:

Ignatiev F.

9.0

Zakharov I.

8.5

Shaposhnikov Y.

8.5

Yudovich M.(jr)

8.5

Sergievsky V.

Ilivitsky G.

8.0

8.0


database of games in PGN format novoro61.zip(10 games of 49)