Match Moscow masters-Candidates to Masters 27.5:21.5- Moscow 1958

Candidates to Masters:

Savon V.

Hermlin A.

Blekhtsin I.

Dzindzichashvili R.

Pavlenko O.

Kurganov S.

Vilenkin I.

Results

Masters:

Khasin A.

6.0

Pines L.

4.5

Vasiukov E.

.

Goldberg G.

.

Prokhorovich T.

.

Natapov G.

.

Persitz B.

.

5.0

3.5

3.5

.

.

.

.

Match Moscow masters-Candidates to Masters 33.5:15.5- Moscow 1958

Candidates to Masters:

Khodos G.

Kogan B.

Tiagunov

Results

Masters:

Simagin V.

6.5

Chistiakov A.

.

Yukhtman Y.

.

Berezin I.

.

Gurevich V.

.

Seleznev V.

.

Shofman M.

.

4.5

4.0

.

.

.

.

.


Bulletin "25 Championship of USSR",Riga 11-1958 8 page
database of games in PGN format moscob58.zip(17 games of 49)