Memorial M.Chigorim Leningrad 1951
    Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total Place
1  Smyslov,V   = 1 1 1 0 = 1 1 1 = = 1 1 10 1
2  Aronin,L =   0 = 1 = 0 1 1 1 0 1 1 1 8,5 2-3
3  Taimanov,M 0 1   = 1 1 = 1 = 1 0 1 1 0 8,5 2-3
4  Simagin,V 0 = =   0 1 = = = 1 1 1 = 1 8 4
5  Tolush,A 0 0 0 1   1 1 = 1 0 1 1 0 1 7,5 5-7
6  Kopylov,N 1 = 0 0 0   1 1 0 1 = 1 = 1 7,5 5-7
7  Korchnoi,V = 1 = = 0 0   0 1 1 1 1 1 0 7,5 5-7
8  Estrin,Y 0 0 0 = = 0 1   1 0 1 0 1 1 6 8
9  Byvshev,V 0 0 = = 0 1 0 0   = = 1 = 1 5,5 9-10
10  Shamkovich,L 0 0 0 0 1 0 0 1 =   1 0 1 1 5,5 9-10
11  Klaman,K = 1 1 0 0 = 0 0 = 0   0 = 1 5 11-12
12  Stoliar,E = 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1   1 = 5 11-12
13  Kamyshov,M 0 0 0 = 1 = 0 0 = 0 = 0   1 4 13
14  Lutikov,A 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 = 0   2,5 14
15  Alatortsev,V - - 0 - - - - - 0 0 - = - 0 0,5 -

database of games in PGN format memchi51.zip(33 games of 95)
Chigorin Memorial- 1951(1 semifinal)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

P

1

Flohr S.

*

4.0

2

Slepov

*

2.5

3

Ulianov

*

2.5

4

Grigoriev

*

2.0

5

Efimov

*

2.0

6

Poletaev

*

2.0

Chigorin Memorial- 1951(2 semifinal)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

P

1

Estrin Y.

*

4.0

2

Avtonomov

*

3.0

3

Sheliuta

*

2.5

4

Bakulin N.

*

2.0

5

Tibenkov

*

2.0

6

Levitsky

*

1.5

Chigorin Memorial- 1951(3 semifinal)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

P

1

Simagin V.

*

4.5

2

Volodin

*

3.0

3

Nikitin

*

3.0

4

Varakin

*

2.0

5

Yamshchikov

*

1.5

6

Tulin

*

1.0

Chigorin Memorial- 1951(4 semifinal)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

P

1

Aronin L.

*

4.5

2

Korchnoi V.

*

4.5

3

Kushelman

*

2.0

4

Goldin

*

1.5

5

Permiakov

*

1.5

6

Tarakanov

*

1.0

Chigorin Memorial- 1951(5 semifinal)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

P

1

Lutikov A.

*

5.0

2

Chistiakov A.

*

3.5

3

Lambet

*

3.0

4

Novitsky

*

2.0

5

Kaufman

*

1.0

6

Inozemtsev

*

0.5

Chigorin Memorial- 1951(6 semifinal)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

P

1

Alatortsev V.

*

4.5

2

Berger

*

3.5

3

Palechek

*

2.0

4

Charushnikov

*

2.0

5

Krupsky

*

1.5

6

Saveliev

*

1.5

Chigorin Memorial- 1951(7 semifinal)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

P

1

Shamkovich L.

*

4.0

2

Terpugov E.

*

3.5

3

Kirillov

*

3.0

4

Shneider

*

2.5

5

Tetelbaum

*

1.0

6

Shapiro

*

1.0

Chigorin Memorial- 1951(8 semifinal)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

P

1

Kamyshov

*

5.0

2

Vinogradov K.

*

3.5

3

Arseniev

*

2.5

4

Loisha

*

2.5

5

Kozlov

*

1.5

6

Kuvshinov

*

0.0

Chigorin Memorial- 1951(9 semifinal)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

P

1

Tolush A.

*

4.5

2

Stefanov

*

3.0

3

Kiselev

*

2.5

4

Kitaigorodsky

*

2.5

5

Yurikov

*

2.5

6

Ulanov

*

0.0

Chigorin Memorial- 1951(10 semifinal)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

P

1

Taimanov M.

*

5.0

2

Veitz

*

4.0

3

Novikov

*

3.0

4

Kliachko

*

2.0

5

Novikov

*

1.0

6

Ignatiev

*

0.0

Chigorin Memorial- 1951(11 semifinal)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

P

1

Stoliar E.

*

4.5

2

Chekhover V.

*

3.0

3

Berkutov

*

2.5

4

Liubashevsky

*

2.0

5

Masiukov

*

1.5

6

Presniakov

*

1.5

Chigorin Memorial- 1951(12 semifinal)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

P

1

Klaman K.

*

4.5

2

Spassky B.

*

4.0

3

Aizenshtadt M.

*

3.0

4

Unkovsky

*

2.5

5

Alikov

*

0.5

6

Botantsev

*

0.5

Chigorin Memorial- 1951(13 semifinal)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

P

1

Kopylov N.

*

5.0

2

Zaretsky

*

3.5

3

Kovalenko

*

3.5

4

Beliaev

*

2.0

5

Lisitsa

*

1.0

6

Gozman

*

0.0

Chigorin Memorial- 1951(14 semifinal)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

P

1

Byvshev V.

*

4.0

2

Burtsev

*

3.5

3

Bubnov

*

3.0

4

Cherepkov A.

*

2.5

5

Melnikov

*

1.5

6

Petropavlovsky

*

0.5