National Tournament of 1 Category- Gorky August 1938(1 Group)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Khavin A.

*

1/2

1/2

1

1

0

1/2

1

1

1

1

1

1

1

10.5

2

Bastrikov G.

1/2

*

1

1/2

0

1

1/2

1/2

1

1/2

1

1

1

1

9.5

3

Guldin L.

1/2

0

*

0

1

1/2

1/2

0

1

1

1

1

1

1

8.5

4

Rudakovsky I.

0

1/2

1

*

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1

1/2

1

1

1

8.5

5

Fogelevich

0

1

0

1/2

*

1/2

1

1/2

1/2

1

1/2

1

1

1

8.5

6

Zhudro

1

0

1/2

1/2

1/2

*

1/2

1

1

1/2

0

0

1/2

1

7.0

7

Ravinsky G.

1/2

1/2

1/2

1/2

0

1/2

*

0

0

1/2

1

1

1

1

7.0

8

Tarasov V.

0

1/2

1

1/2

1/2

0

1

*

0

0

1

1

1/2

1

7.0

9

Aratovsky N.

0

0

0

1/2

1/2

0

1

1

*

1/2

0

1

1/2

1

6.0

10

Veizer

0

1/2

0

0

0

1/2

1/2

1

1/2

*

0

1

1

1

6.0

11

Golovko N.

0

0

0

1/2

1/2

1

0

0

1

1

*

1/2

1/2

1

6.0

12

Savilov

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1/2

*

1

1

3.5

13

Fridstein G.

0

0

0

0

0

1/2

0

1/2

1/2

0

1/2

0

*

0

2.0

14

Kukevich

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

*

1.0

National Tournament of 1 Category- Gorky August 1938(2 group)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Smyslov V.

*

1

1

1/2

1

1/2

1/2

1

1

0

1

1/2

1

1

10.0

2

Stolberg M.

0

*

1/2

0

1

1/2

1

1

1

1

1

1

1

1

10.0

3

Ufimtsev A.

0

1/2

*

1/2

1

1

1

1

1

1/2

1

1/2

1

1

10.0

4

Koval

1/2

1

1/2

*

0

0

0

1

1

1

1/2

1

1

1

8.5

5

Zak V.

0

0

0

1

*

1/2

1

1/2

1

1

0

1

1

1

8.0

6

Dolukhanov

1/2

1/2

0

1

1/2

*

0

1

0

1

1

1

1/2

1/2

7.5

7

Miasoedov

1/2

0

0

1

0

1

*

0

0

0

1

1

1

1

6.5

8

Rudnev N.

0

0

0

0

1/2

0

1

*

1

1

0

1

1

1

6.5

9

Stamm

0

0

0

0

0

1

1

0

*

0

1

1

1

1

6.0

10

Shakhrai

1

0

1/2

0

0

0

1

0

1

*

0

1

1

0

5.5

11

Shanurenko

0

0

0

1/2

1

0

0

1

0

1

*

0

0

1

4.5

12

Manevich A.

1/2

0

1/2

0

0

0

0

0

0

0

1

*

1

1

4.0

13

Egiazarov

0

0

0

0

0

1/2

0

0

0

0

1

0

*

1

2.5

14

Nechitailo

0

0

0

0

0

1/2

0

0

0

1

0

0

0

*

1.5

National Tournament of 1 Category- Gorky August 1938(3 Group)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Shneideman G.(Stepanov)

*

0

1

1

1/2

1

1

1/2

1

1

1

1

1

0

10.0

2

Troitsky

1

*

0

1

1/2

1

1

1

1

0

0

1

1

1

9.5

3

Zhukhovitsky S.

0

1

*

1

1

0

1/2

1

1/2

1

0

1

1

1

9.0

4

Zamikhovsky A.

0

0

0

*

1/2

1/2

1

0

1

1/2

1/2

1

1

1

7.0

5

Kaem Y.

1/2

1/2

0

1/2

*

1/2

1/2

1/2

0

1/2

1/2

1

1

1

7.0

6

Frank

0

0

1

1/2

1/2

*

0

1/2

1/2

1

1

0

1

1

7.0

7

Levitas

0

0

1/2

0

1/2

1

*

1

0

1/2

1

0

1

1

6.5

8

Snegirev

1/2

0

0

1

1/2

1/2

0

*

1

1/2

1

0

1/2

1/2

6.0

9

Konstantinov

0

0

1/2

0

1

1/2

1

0

*

0

1/2

1/2

1/2

1

5.5

10

Sorokin

0

1

0

1/2

1/2

0

1/2

1/2

1

*

0

1

0

1/2

5.5

11

Baturinsky V.

0

1

1

1/2

1/2

0

0

0

1/2

1

*

0

0

1/2

5.0

12

Geier

0

0

0

0

0

1

1

1

1/2

0

1

*

0

1/2

5.0

13

Diakov

0

0

0

0

0

0

0

1/2

1/2

1

1

1

*

0

4.0

14

Koptev

1

0

0

0

0

0

0

1/2

0

1/2

1/2

1/2

1

*

4.0

National Tournament of 1 Category- Gorky August 1938(4 group)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Grechkin D.

*

0

1/2

1

1

1

1

0

1

1/2

1

1

1/2

1

9.5

2

Vaksberg A.

1

*

1

0

0

0

1/2

1

1

1

1/2

1

1

1

9.0

3

Zefirov

1/2

0

*

1/2

1/2

1

1

1

1

1

1

1/2

0

1/2

8.5

4

Belchikov

0

1

1/2

*

1

1/2

1

0

0

1

1

1/2

1/2

1

8.0

5

Kirillov

0

1

1/2

0

*

1

0

0

1/2

1/2

1/2

1

1

1

7.0

6

Kots A.

0

1

0

1/2

0

*

0

1/2

1

0

1

1

1

1

7.0

7

Nezhmetdinov R.

0

1/2

0

0

1

1

*

0

0

1

1/2

1

1

1

7.0

8

Skripkin

1

0

0

1

1

1/2

1

*

1

0

0

1

0

1/2

7.0

9

Voloshin

0

0

0

1

1/2

0

1

0

*

1

0

1

1

1

6.5

10

Lapin

1/2

0

0

0

1/2

1

0

1

0

*

1

0

1

0

5.0

11

Uspensky

0

1/2

0

0

1/2

0

1/2

1

1

0

*

1/2

1

0

5.0

12

Zek I.

0

0

1/2

1/2

0

0

0

0

0

1

1/2

*

1

1

4.5

13

Batygin

1/2

0

1

1/2

0

0

0

1

0

0

0

0

*

1

4.0

14

Kavtorin

0

0

1/2

0

0

0

0

1/2

0

1

1

0

0

*

3.0


database of games in PGN format 1_cat38.zip(29 games of 364)