Championship of Chita- 1926

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

P

1

Danilevsky

*

13.5

2

Strzhelbitsky

*

13.5

3

Butkin

*

13.5

4

Klushin

*

11.5

5

Dushin

*

11.0

6

Kogan

*

10.0

7

Voronov

*

8.0

8

Igumnov

*

8.0

9

Khovansky

*

8.0

10

*

.

11

*

.

12

*

.

13

*

.

14

*

.

15

*

.

16

*

.

17

*

.

18

*

.


64 13-14-1926 12 page
database of games in PGN format ch_chi26.zip(games of 153)