Tournament- Tiflis(Tbilisi now) 1892

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

P

1

Erdeli V.

*

20.0

2

Dimo V.

*

3

Ter-Asaturov G.

*

4

Mochabelli

*

5

Shimanovsky F.

*

6

Alikhanov

*

7

Andronnikov

*

8

Butenko

*

9

Ardzhevanidze

*

10

Iedigarov N.

*

11

Kovach-Drevitso

*

12

Korochevsky-Volk

*

13

Petrov

*

14

Petronovich

*

15

Tetradze

*

16

Khlebnikov

*

17

Khoshchinsky

*

18

Chavchavadze

*

19

Chelokaev

*

20

Shamshinov

*


Shahmatnoe obozrenie 5-1892 168 page
database of games in PGN format tbili892.zip(games of 190)