Match Kharkov-Moscow(Red Army Home) Moscow 22.06.1930

Kharkov

1 ROUND

Moscow

1 ROUND

Grigorenko D.

1

Kunitz

0

Port

Kuskov

Meselevsky

Strogy

Zhebenev N.

Zhebenev P.

Naumenko

Yakhnis

Kaplan


Gubnitsky S.,Shakhmatnyj Kharkov 121 page
database of games in PGN format mohakr30.zip(1 games of 20)