Match Moscow-Leningrad 25.5:31.5 Leningrad 1-2.5.1927

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Leningrad

1 ROUND

2 ROUND

Zubarev N.

1

0

Iljin-Genevsky A.

0

1

Verlinsky B.

0

0

Rabinovich I.

1

1

Duz-Hotimirsky F.

1/2

1/2

Romanovsky P.

1/2

1/2

Blumenfeld B.

0

1

Gotgilf S.

1

0

Sergeev A.

1

1/2

Kubbel A.

0

1/2

Grigoriev N

0

1/2

Botvinnik M.

1

1/2

Kholodkevich H.

1

1

Rokhlin Y.

0

0

Pavlov-Pianov N.

1/2

0

Model A.

1/2

1

Slonim S.

1/2

1/2

Golubev I.

1/2

1/2

Bernstein

0

1

Shebarshin

1

0

Grekov N.

0

1/2

Kagan M.

1

1/2

Poliak A.

1

0

Ostrovsky P.

0

1

Rozenkrantz K.

1/2

0

Fedoseev

1/2

1

Iordansky

1

1/2

Travin

0

1/2

Geiler

0

1/2

Alatortsev V.

1

1/2

Riumin N.

1/2

1

Perfiliev

1/2

0

Panov V.

1

1/2

Salmin N.

0

1/2

Yudkovsky

1

0

Ragozin V.

0

1

Radugin

1/2

0

Rivlin

1/2

1

Panchenko

1/2

-

Yuriev V.

1/2

-

Nemlikher

1/2

0

Zhilin

1/2

1

Musatov

1/2

0

Yuriev B.

1/2

1

Karpenko

1

1/2

Ravinsky G.

0

1/2

Dlugach

1

1

Pankratiev

0

0

Fogelevich

1

0

Vainshtein

0

1

Shadrin

0

0

Gorfinkel

1

1

Morachevskaya O.

0

0

Girvidz M.

1

1

Rubtsova O.

1/2

1

Ageeva L.

1/2

0

Kopieva I.

0

0

Tikhomirova I.

1

1database of games in PGN format moslen27.zip(14 games of 58)
Hosted by uCoz