International tournament Krasnodar(open) 1996

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
1 Shchekachev,Andrei-Russia 2500 + 1/63 - 1/44 + /16 - 1/36 - 1/15 + /2 - 1/11 + 0/4 - /13 + 1/10 - 1/7 8.5 / 11
2 Poluljahov,Aleksandr-Russia 2480 + 1/65 - 1/64 + /20 - 1/47 + 1/40 - /1 + /14 - 1/8 - 1/4 + /6 - /5 8.5 / 11
3 Zakharov,Alexander S-Russia 2300   - 1/66 - 0/7 - /4 + /6 - 0/10 - 1/29 + /27 - 1/67 - 1/43 - 0/15 8.0 / 15
4 Tseshkovsky,Vitaly-Russia 2540 - 1/46 + 1/52 - 1/21 + /3 - 1/7 - 1/14 + /10 - 1/1 + 0/2 + /5 - /6 8.0 / 11
5 Tregubov,Pavel V-Russia 2470 + 1/59 - 1/53 + /36 - 1/16 + 0/8 + 1/25 - 1/28 - 1/14 + /10 - /4 + /2 8.0 / 11
6 Balashov,Yuri S-Russia 2480 - 1/57 + /30 - /45 + 1/26 - /3 + 1/36 - 1/18 + /13 - 1/17 - /2 + /4 8.0 / 11
7 Savon,Vladimir A-Ukraine 2435 + 1/60 - 1/54 + 1/3 - /40 + 0/4 - 1/23 + /21 - 1/33 + /26 - 1/25 + 0/1 7.5 / 11
8 Rodin,Mihail 2400 - 1/68 + 1/58 - /37 + 1/35 - 1/5 + 0/11 - 1/20 + 0/2 - /27 + 1/30 - /18 7.5 / 11
9 Koziak,Vitali 2450 + 1/69 - 1/43 + 1/25 - 1/28 + 0/14 - 0/21 + /42 - /30 + 1/33 - 1/27 + /12 7.5 / 11
10 Ovsejevitsch,Sergei 2405 - 1/55 + 1/33 - 0/40 + 1/58 - 1/52 + 1/3 - /4 + 1/21 - /5 - 0/1 + 0/26 7.0 / 11
11 Ivanov,Mikhail M 2375 + 1/61 - 1/42 + 1/34 - 0/14 + 1/48 - 1/8 + 0/1 - 0/26 + /44 - 1/28 + /23 7.0 / 11
12 Bezgodov,Alexei-Russia 2485 - /35   - /30 + /45 - 1/53 + 0/27 - 1/39 + 1/40 - 1/3 + 1/20 - /9 7.0 / 10
13 Galkin,Alexander-Russia 2420 + 1/70 - 0/29 + /46   + 1/54 - 1/71 + 1/34 - /6 + /1 - /26 + 1/16 7.0 / 10
14 Kozakov,Mikhail 2375 - 1/73 + 1/74 - 1/72 + 1/11 - 1/9 + 0/4 - /2 + 0/5 - 0/20 + 1/51 - 0/3 6.5 / 11
15 Zakharstov,Viacheslav V-Russia 2435 + 1/75 - 1/50 + 1/48 - 1/29 + 0/1 - /20   - 0/25   - 1/44 + 1/3 6.5 / 9
16 Solodovnichenko,Yuri     + 1/76 - /1 + 0/5 - 1/45 + 1/40 - 1/3 + 0/17 - 1/34 + /37 - 0/13 6.0 / 10
17 Kozel,Roman 2365 - 0/49     + 1/62 - 1/33 + /28 - /27 - 1/16 + 0/6 + 1/38 - 1/47 6.0 / 9
18 Daniliuk,Sergey-Russia 2400     + /41 - 1/42 + 1/50 - /34 + 0/6 - /44 + 1/60 - 1/31 + /8 6.0 / 9
19 Koniushkov,Igor 2280 + 1/77 - 1/78 + 0/29 - /53 + /41 - 1/59 + 0/33   + 1/42 - /3 + /25 6.0 / 10
20 Alavkin,Arseny 2290     - /2 + /22 - 1/79 + /15 + 0/8 - 1/43 + 1/14 - 0/12 - 1/21 5.5 / 9
21 Doroshkievich,Vladimir K-Russia 2380   - 1/80 + 0/4 - 1/43 + 1/29 + 1/9 - /7 - 0/10 + 0/25 - 1/50 + 0/20 5.5 / 10
22 Volkov,Sergey-Russia 2460 + /56   + 1/23 - /20 + 0/34 - 1/50 + 0/26 - 1/29 + 0/30 - 1/81 + /33 5.5 / 10
23 Popov,Roman     + /41 - 0/22   - 1/57 + 0/7 - 1/49 + 1/51 - 0/47 + 1/34 - /11 5.0 / 9
24 Maiorov,Oleg-Russia 2420 - 1/82 + 1/38 - 0/3 + 1/51 - 0/25 + /35 - 1/57 + 0/37     - /30 5.0 / 9
25 Provotorov,Alexandr P 2315     - 0/9   + 1/24 - 0/5 - /35 + 1/15 - 1/21 + 0/7 - /19 4.0 / 8
26 Maliush,A         - 0/6     - 1/22 + 1/11 - /7 + /13 - 1/10 4.0 / 6
27 Nekrasov,Mihail         - /54   - 1/12 + /17 - /3 + /8 + 0/9 - /55 3.5 / 7
28 Kobylkin,Evgeni 2380     + 1/31 + 0/9 - 1/83 - /17 + 0/5 - /42 + /50 + 0/11   3.5 / 8
29 Zangiev,Pavel-Russia     + 1/13 - 1/19 + 0/15 - 0/21 - 1/31 + 0/3 + 0/22       3.0 / 7
30 Stambulian,Arsen 2270   - /6 + /12         + /9 - 1/22 - 0/8 + /24 3.0 / 6
31 Beshukov,Sergei-Russia 2450 - 1/84 + 1/51 - 0/28 + 0/33   + 0/29     - 1/52 + 0/18 - 0/38 3.0 / 8
32 Averkin,Orest N-Russia 2455 - 0/39   - 0/35     + 1/62 - /51 + /52 - 0/38   + 1/46 3.0 / 7
33 Dantsev,V     - 0/10   - 1/31 + 0/17   - 1/19 + 0/7 - 0/9   - /22 2.5 / 7
34 Stets,Dmitry       - 0/11   - 1/22 + /18 - 0/13 + 1/35 + 0/16 - 0/23   2.5 / 7
35 Prokhorov,Alexander   + /12   + 1/32 - 0/8   - /24 + /25 - 0/34       2.5 / 6
36 Dmitriev,Igor 2395     - /5 + 0/1   - 0/6 + 0/43     - /46 + 1/61 2.0 / 6
37 Kostenko,Petr 2265     + /8         - 1/24   - /16   2.0 / 3
38 Shakhov,Aleksandr E 2170   - 0/24             + 1/32 - 0/17 + 1/31 2.0 / 4
39 Shibaev,F   + 1/32         - 1/48 + 0/12         2.0 / 3
40 Rapoport,Igor 2260     + 1/10 + /7 - 0/2 - 0/16   - 0/12       1.5 / 5
41 Minasjan,Sergey     - /23 - /18   - /19             1.5 / 3
42 Ginzburg,Mikhail 2150   + 0/11   + 0/18     - /9 + /28 - 0/19     1.0 / 5
43 Abelian,Artak     + 0/9   + 0/21     - 1/36 + 0/20   + 0/3   1.0 / 5
44 Mihajlovskij,Sergei 2310   + 0/1           + /18 - /11 + 0/15   1.0 / 4
45 Miliutin,Oleg       + /6 - /12 + 0/16             1.0 / 3
46 Poliakov,Yury   + 0/4   - /13             + /36 - 0/32 1.0 / 4
47 Kostenko,Igor 2285       + 0/2         + 1/23   + 0/17 1.0 / 3
48 Savenko,A 2270     - 0/15   - 0/11 + 0/39         - 1/83 1.0 / 4
49 Batikiants,S   + 1/17           + 0/23         1.0 / 2
50 Dashko,Andrey     + 0/15     - 0/18 + 0/22     - /28 + 0/21   0.5 / 5
51 Baranov,Grigory     - 0/31   - 0/24     + /32 - 0/23   - 0/14   0.5 / 5
52 Karmov,Mazhmudin 2235   - 0/4     + 0/10     - /32 + 0/31     0.5 / 4
53 Kondenko,Alexey 2230   + 0/5   + /19 + 0/12             0.5 / 3
54 Bryzgalin,Kirill     + 0/7   + /27 - 0/13             0.5 / 3
55 Fomichenko,Eduard   + 0/10                   + /27 0.5 / 2
56 Pudovkin,Dmitry   - /22                     0.5 / 1
57 Piven,V   + 0/6       + 0/23   + 0/24         0.0 / 3
58 Ghukov,Viktor     - 0/8   - 0/10               0.0 / 2
59 Podgorodecky,V   - 0/5         + 0/19           0.0 / 2
60 Hagurov,Nuh   - 0/7               - 0/18     0.0 / 2
61 Serebriakov,Alexander   - 0/11                   - 0/36 0.0 / 2
62 Panchenko,Fedor         - 0/17   - 0/32           0.0 / 2
63 Peshkov,Vadim   - 0/1                     0.0 / 1
64 Gubernatorova,L 2190   + 0/2                   0.0 / 1
65 Pravdiuk,Vladimir P   - 0/2                     0.0 / 1
66 Nelin     + 0/3                   0.0 / 1
67 Rakov,Valery                   + 0/3     0.0 / 1
68 Babich,S   + 0/8                     0.0 / 1
69 Fedorenkov   - 0/9                     0.0 / 1
70 Barannikov,V   - 0/13                     0.0 / 1
71 Potapenko,Alexej 2265           + 0/13           0.0 / 1
72 Ovsiuchenko,C       + 0/14                 0.0 / 1
73 Borodin,K   + 0/14                     0.0 / 1
74 Ivanov,Leonid     - 0/14                   0.0 / 1
75 Shperber,Elizar   - 0/15                     0.0 / 1
76 Kazarova,Irina     - 0/16                   0.0 / 1
77 Bondarev,Boris   - 0/19                     0.0 / 1
78 Iljuhin,Vasja     + 0/19                   0.0 / 1
79 Khohlov,P           + 0/20             0.0 / 1
80 Mohna,N     + 0/21                   0.0 / 1
81 Lipskaya,Inna                     + 0/22   0.0 / 1
82 Rybakov,Sergey   + 0/24                     0.0 / 1
83 Semenov,Valeri 2375         + 0/28           + 0/48 0.0 / 2
84 Trupan,Vladilen   + 0/31                     0.0 / 1

Generated with ChessBase 8.0


database of games in PGN format krasno96.zip(220 games of 462)