Championship of Russia(juniors under 14) Kazan 18-26.2.1997

  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 Batsanin,Dmitry 2300 + 1/45 - 1/9 + 1/17 - 1/5 + 1/6 - 1/12 - /3 + 0/4 - /2 7.0 / 9
2 Kunin,Vitaly L 2040 - 1/49 + 1/13 - 0/6 + /4 - 1/33 - 1/17 + 1/14 - 1/5 + /1 7.0 / 9
3 Grigoriants,Sergey 2315 - 0/4 + 1/53 - 1/38 + 1/13 - 1/9 - /5 + /1 + 1/21 - 1/15 7.0 / 9
4 Timofeev,Artyom   + 1/3 - 1/7 + 0/8 - /2 + 1/23 - 1/6 + 1/12 - 1/1 + 0/5 6.5 / 9
5 Grischuk,Alexander 2340 - 1/47 + 1/18 - 1/34 + 0/1 - 1/29 + /3 - 1/16 + 0/2 - 1/4 6.5 / 9
6 Aleksandrov,Danila   + 1/30 - 1/22 + 1/2 - /29 - 0/1 + 0/4 - 1/52 + 1/18 + /7 6.0 / 9
7 Erenburg,Sergey 2265 - 1/53 + 0/4 - 1/26 + 1/28 - /14 + 0/16 - 1/13 + 1/10 - /6 6.0 / 9
8 Evelev,Vladimir M 2250 - 1/26 + /46 - 1/4 + 0/12 - 1/27 + 0/14 + 1/36 - /16 + 1/22 6.0 / 9
9 Isbulatov,Salim   + 1/36 + 0/1 - 1/37 - 1/20 + 0/3 + /52 - /19 - 1/32 + 1/16 6.0 / 9
10 Gazarian,Aram 2320 + 0/16 - 1/41 + /32 + /33 - 1/47 - 1/40 + 1/17 - 0/7 + 1/14 6.0 / 9
11 Bachin,Vitaly 2255 + /24 - 1/54 + 0/16 - /32 + 1/46 - 0/35 + 1/31 - 1/39 + 1/17 6.0 / 9
12 Belov,Vladimir   - 1/51 + /27 - 1/19 - 1/8 + 1/16 + 0/1 - 0/4 + 0/15 - 1/21 5.5 / 9
13 Samojlov,Anton   + 1/33 - 0/2 + 1/55 - 0/3 + 1/22 - /15 + 0/7 - 1/36 - 1/26 5.5 / 9
14 Moiseev,Mikhail   - /52 + /48 - 1/36 + 1/34 + /7 - 1/8 - 0/2 + 1/19 - 0/10 5.5 / 9
15 Maslak,Konstantin 2305 - 0/46 + 0/26 - 1/49 + 1/24 - 1/28 + /13 + 1/32 - 1/12 + 0/3 5.5 / 9
16 Tenikashvili,Georgij   - 1/10 + /19 - 1/11 + 1/27 - 0/12 - 1/7 + 0/5 + /8 - 0/9 5.0 / 9
17 Osadchenko,Andrei 2230 - 1/37 + 1/28 - 0/1 + 1/48 - 1/21 + 0/2 - 0/10 + 1/35 - 0/11 5.0 / 9
18 Dudukin,Ilya   + 1/44 - 0/5 + 1/30 - 0/21 + /20 - 1/38 + 1/26 - 0/6 + /24 5.0 / 9
19 Skorchenko,Dmitry 2270 + 1/41 - /16 + 0/12 - /46 + /35 - 1/20 + /9 - 0/14 + 1/32 5.0 / 9
20 Zakharov,Aleksej   - 1/25 + 0/34 - 1/42 + 0/9 - /18 + 0/19 - 1/33 - /23 + 1/39 5.0 / 9
21 Tokmachev,Mikhail   - 0/27 + 1/51 - 1/52 + 1/18 + 0/17 - 1/23 + 1/35 - 0/3 + 0/12 5.0 / 9
22 Farakhov,Rafail   - 1/39 + 0/6 - /43 + /47 - 0/13 + 1/46 - 1/42 + 1/29 - 0/8 5.0 / 9
23 Ignatiev,Alexander 2235 - /48 + 1/35 - 0/27 + 1/38 - 0/4 + 0/21 - 1/47 + /20 - 1/33 5.0 / 9
24 Bondach,Albert   - /11 + /43 - 0/33 - 0/15 + /50 + 1/49 - 1/27 + 1/52 - /18 5.0 / 9
25 Sultanov,Dzamil 2135 + 0/20 - 0/32 + /41 - 1/54 - 1/52 + 1/55 - 1/43 + 0/26 - /37 5.0 / 9
26 Galt,Aleksey   + 0/8 - 1/15 + 0/7 - 1/31 - /34 + 1/27 - 0/18 - 1/25 + 0/13 4.5 / 9
27 Boukh,Boris 2310 + 1/21 - /12 + 1/23 - 0/16 + 0/8 - 0/26 + 0/24 - 1/44 - 1/35 4.5 / 9
28 Minnibaev,T   + 1/31 - 0/17 + 1/40 - 0/7 + 0/15 - 1/50 + 0/39 + 1/34 - /29 4.5 / 9
29 Kharitonov,Sergei 2090 - 1/56 + /38 - 1/46 + /6 + 0/5 - 0/32 + 1/40 - 0/22 + /28 4.5 / 9
30 Kutuzov,Denis   - 0/6 + 1/39 - 0/18 + 0/42 - 1/49 + /47 - /34 + /37 - 1/43 4.5 / 9
31 Doronin,Maxim   - 0/28 + 0/37 - 1/53 + 0/26 - 1/44 + 1/48 - 0/11 + /41 - 1/52 4.5 / 9
32 Dolzhenkov,Yuriy   - 0/34 + 1/25 - /10 + /11 - 1/42 + 1/29 - 0/15 + 0/9 - 0/19 4.0 / 9
33 Tsvetnitsky,N   - 0/13 + 1/49 + 1/24 - /10 + 0/2 - /39 + 0/20 - 1/40 + 0/23 4.0 / 9
34 Markarov,Arsen 2240 + 1/32 - 1/20 + 0/5 - 0/14 + /26 - 0/36 + /30 - 0/28 + 1/50 4.0 / 9
35 Torbin,Kirill   + /40 - 0/23 + 1/44 + 1/43 - /19 + 1/11 - 0/21 - 0/17 + 0/27 4.0 / 9
36 Tarakanov,Mikhail   - 0/9 - 1/45 + 0/14 - 1/50 + /39 + 1/34 - 0/8 + 0/13 - /42 4.0 / 9
37 Dukhin,Jokhan   + 0/17 - 1/31 + 0/9 - 0/40 + 1/45 + 0/42 - 1/51 - /30 + /25 4.0 / 9
38 Yastrebov,Aleksandr 2355 + 1/50 - /29 + 0/3 - 0/23 - 1/43 + 0/18 - /46 + /42 - /41 4.0 / 9
39 Maksimov,Alexey   + 0/22 - 0/30 + 1/56 - 1/55 - /36 + /33 - 1/28 + 0/11 - 0/20 4.0 / 9
40 Kasymov,Oleg   - /35 + /52 - 0/28 + 1/37 - 1/48 + 0/10 - 0/29 + 0/33 - 1/46 4.0 / 9
41 Bedarev,Sergey   - 0/19 + 0/10 - /25 + 0/44 + /55 - 1/45 + 1/53 - /31 + /38 4.0 / 9
42 Volkov,Igor   + /54 - /55 + 0/20 - 1/30 + 0/32 - 1/37 + 0/22 - /38 + /36 4.0 / 9
43 Isajevsky,Anton   + /55 - /24 + /22 - 0/35 + 0/38 - 1/44 + 0/25 - 1/47 + 0/30 3.5 / 9
44 Piljugin,A   - 0/18 + /47 - 0/35 - 1/41 + 0/31 + 0/43 - 1/48 + 0/27 - 1/56 3.5 / 9
45 Chupin,Vitalij   - 0/1 + 0/36 - 1/51 + 0/52 - 0/37 + 0/41 - /49 + 1/53 - 1/54 3.5 / 9
46 Khakhinov,Ilya   + 1/15 - /8 + 0/29 + /19 - 0/11 - 0/22 + /38 - /50 + 0/40 3.0 / 9
47 Spirin,Oleg   + 0/5 - /44 + 1/54 - /22 + 0/10 - /30 + 0/23 + 0/43 - /53 3.0 / 9
48 Sviridov,Alexander 2295 + /23 - /14 + 1/50 - 0/17 + 0/40 - 0/31 + 0/44 - /54 + /51 3.0 / 9
49 Shchupaleev,A   + 0/2 - 0/33 + 0/15 - 1/56 + 0/30 - 0/24 + /45 - /51 + 1/55 3.0 / 9
50 Sepman,Yulius   - 0/38 + 1/56 - 0/48 + 0/36 - /24 + 0/28 - 1/55 + /46 - 0/34 3.0 / 9
51 Lesnov,O   + 0/12 - 0/21 + 0/45 + /53 - /56 - 1/54 + 0/37 + /49 - /48 3.0 / 9
52 Khaliavsky,Nikita   + /14 - /40 + 0/21 - 1/45 + 0/25 - /9 + 0/6 - 0/24 + 0/31 2.5 / 9
53 Bolshakov,Anton   + 0/7 - 0/3 + 0/31 - /51 + /54 + 1/56 - 0/41 - 0/45 + /47 2.5 / 9
54 Melentiev,Roman   - /42 + 0/11 - 0/47 + 0/25 - /53 + 0/51 - 1/56 + /48 + 0/45 2.5 / 9
55 Sadykov,Iskander   - /43 + /42 - 0/13 + 0/39 - /41 - 0/25 + 0/50 + 0/56 - 0/49 1.5 / 9
56 Iljin,Artem   + 0/29 - 0/50 - 0/39 + 0/49 + /51 - 0/53 + 0/54 - 1/55 + 0/44 1.5 / 9

Generated with ChessBase 8.0

Championship of Russia(juniors under 14,girls,9 rounds) Kazan 1997

Rk

Name

P

1

Khusnutdinova L.

8.0

2

Burdova K.

6.5

3

Chistiakova T.

6.5

4

Kuzmina O.

6.5

5

Ubiennykh E.

6.5

6

Druzhinina O.

6.0

7

Yangel A.

6.0

8

Dolgova D.

6.0

9

Panteleeva I.

5.5

10

Komiagina M.

5.5

11

Kuznetsova I.

5.5

12

Shakirova L.

5.5

13

Gafarova G.

5.5

Kosteniuk A.

.

Epstein A.

.

Kazakova L.

.


64 3-1997 18p
database of games in PGN format ch_yu497.zip(253 games of 468)