35 Championship of USSR - Kharkov 7-27.12.1967(swiss-13 games,126 participants)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

P

1

Polugaevsky L.

+27

+59

=3

+74

=4

=5

+8

=16

+30

+13

=12

=2

+11

10.0

2

Tal M.

+108

+18

+19

=78

=6

=12

=10

+7

+23

=4

+3

=1

+8

10.0

3

Vasiukov E.

+43

+30

=1

=44

+31

+25

-4

+20

+9

+12

-2

=11

+17

9.5

4

Taimanov M.

+80

+31

+52

=12

=1

+78

+3

=23

=11

=2

=40

=5

+13

9.5

5

Platonov I.

+76

=93

=42

+11

=78

=1

+45

=12

=40

=33

+23

=4

+20

9.5

6

Sakharov Y.

+29

-9

+53

-20

=2

+40

+44

+112

+68

=58

=8

9.0

7

Antoshin V.

+30

+15

+26

=107

=11

-2

9.0

8

Zhuravliov V.

+48

+77

+45

-46

+88

+35

-1

+33

=16

=11

=6

+80

-2

8.5

9

Bagirov V.

+19

+6

=14

-31

+44

+56

-11

-3

8.5

10

Furman S.

+34

=14

+37

+58

-30

-44

+54

+70

-13

8.5

11

Kholmov R.

+58

+74

+66

-5

=7

+47

+9

+22

=4

=8

=17

=3

-1

8.5

12

Zheliandinov V.

+116

-17

+28

=4

+105

=2

=58

=5

+49

-3

=1

+40

8.5

13

Zaitsev A.

+38

+46

=31

+42

+45

+33

+10

-1

-4

8.5

14

Izvozchikov A.

+61

=10

=9

8.5

15

Steinberg M.

+24

-7

=92

-33

+56

=64

=40

+78

8.5

16

Osnos V.

-20

+34

=74

+64

+36

+102

=2

=1

=8

8.5

17

Tukmakov V.

+46

+12

+65

+27

=11

-3

8.5

18

Chistiakov A.

+49

-2

-27

8.0

19

Bukhman E.

-9

+21

-2

-27

8.0

20

Alburt L.

+16

=35

-115

+6

=33

+78

-3

-5

8.0

21

Savon V.

=37

-19

-38

+52

+75

-33

+70

8.0

22

Siniavsky A.

+94

-11

8.0

23

Lein A.

+44

+53

+58

=4

-2

-5

8.0

24

Donchenko O.

-15

+39

+59

8.0

25

Mnatsakanian E.

+129

-26

+42

-3

8.0

26

Volovich A.

=126

+25

-7

8.0

27

Lutikov A.

-1

-44

+18

-17

+19

+31

+103

7.5

28

Krasnov S.

+102

-33

-12

-46

7.5

29

Cseshkovsky V.

-6

+37

+116

7.5

30

Gurgenidze B.

-7

-3

=40

+53

+10

-1

7.5

31

Levin N.

-42

-4

=13

+9

-3

-27

+65

7.5

32

Pavlenko O.

+122

-127

=53

7.5

33

Shilov Y.

-50

+28

+15

=20

+21

-13

-8

=5

7.5

34

Tarasov V.

-10

-16

7.5

35

Sosonko G.

=20

+57

=94

-8

7.5

36

Tseitlin Mark

-54

+78

-16

=70

7.5

37

Cherepkov A.

=21

-29

-10

=86

7.5

38

Nezhmetdinov R.

-13

+47

+21

-116

7.5

39

Ubilava E.

-24

+93

+64

7.5

40

Kuzmin G.

+41

=30

+65

+122

-6

=15

=5

=4

-12

7.5

41

Arseniev V.

-40

7.0

42

Dydyshko V.

+31

=5

-13

-25

7.0

43

Zhukhovitsky S.

-3

+122

-86

-88

7.0

44

Borisenko G.

-23

+27

=55

=3

-9

+10

-6

+127

7.0

45

Nikolaevsky Y.

+77

+49

-8

=70

-13

-5

7.0

46

Doroshkievich V.

-17

-13

-95

+8

=49

+28

7.0

47

Mikenas V.

-78

-38

+130

-11

7.0

48

Gudim L.

-8

7.0

49

Klovans J.

-18

-45

=51

=54

=46

+117

+84

-83

-12

+109

=67

+73

7.0

50

Murrey Y.

+33

-103

-58

=70

=78

7.0

51

Privorotsky O.

=49

7.0

52

Miklyaev I.

+66

-4

-21

7.0

53

Nei I.

+93

-23

-6

-30

=32

7.0

54

Kimmelfeld R.

+60

+36

=49

-10

=70

7.0

55

Chernikov O.

+71

=70

=44

+120

7.0

56

Sveshnikov E.

-15

-9

=88

7.0

57

Gusev Y.

-35

+77

7.0

58

Butnorius A.

-11

+65

+50

-10

+102

-23

=12

=6

6.5

59

Nikitin Y.

-64

-1

-24

=65

6.5

60

Slutzky L.

-54

=65

6.5

61

Zakharian V.

-14

-129

+88

6.5

62

Pelts R.

-78

=70

6.5

63

Popov N.

6.5

64

Zaitsev I.

+59

+109

+72

-16

-39

=15

6.5

65

Dvorietzky M.

+103

-58

-17

-40

=59

=60

-31

6.5

66

Zurakhov V.

-52

+96

-11

6.5

67

Vaganian R.

+94

=49

6.5

68

Beradze D.

-6

6.5

69

Slepoi I.

=88

=70

6.5

70

Shmits A.

+101

=55

=109

=45

=50

=36

=69

-10

=54

+107

-21

=62

6.5

71

Zilberstein V.

-55

6.0

72

Belov L.

+88

-64

6.0

73

Kagan I.

-128

+108

-49

6.0

74

Korensky V.

+94

-11

=16

-1

6.0

75

Rumiantsev B.

-21

=94

6.0

76

Sorokin B.

-5

=88

6.0

77

Chepukaitis G.

-45

-8

-57

6.0

78

Shamis A.

+47

+62

-36

=2

=5

-4

-20

-15

=50

+129

6.0

79

Shereshevsky M.

+111

+88

6.0

80

Bykov Vlad.

-4

-8

=88

6.0

81

Kremenetsky A.

6.0

82

Tuzovsky A.

6.0

83

Alterman V.

-100

+49

6.0

84

Voloshin V.

-49

6.0

85

Kalinkin B.

6.0

86

Kozlov V.

+43

=37

+94

6.0

87

Muchnik H.

=88

6.0

88

Sakovich I.

-72

=76

+126

=69

-8

-79

+43

-61

=119

=56

=87

+106

=80

6.0

89

Gik E.

=98

-111

5.5

90

Karkmazov E.

-94

5.5

91

Belokurov E.

5.5

92

Gulko B.

=15

5.5

93

Kalinsky I.

-53

=5

-39

-94

5.5

94

Kirilov V.

-74

+90

-22

=35

=127

=119

+93

-67

=75

-86

+94

5.5

95

Kots Y.

+46

5.5

96

Muratov V.

-66

5.5

97

Polikarpov A.

5.5

98

Selezniov V.

=89

5.5

99

Vaisman A.

=128

5.5

100

Zagorovsky V.

+83

5.5

101

Razvaliaev N.

-70

5.5

102

Terpugov E.

-28

-58

-16

5.0

103

Bykov Val.

-65

+50

-27

5.0

104

Levit R.

5.0

105

Tsereteli A.

-12

5.0

106

Cherskikh K.

-88

5.0

107

Voronov V.

=7

-70

5.0

108

Karner H.

-2

-73

5.0

109

Smetanin A.

-64

=70

-49

5.0

110

Sazonov V.

5.0

111

Yim T.

-79

+89

5.0

112

Luik H.

-6

5.0

113

Seoev R.

5.0

114

Valiev N.

-94

4.5

115

Barstatis R.

+20

4.5

116

Lukin A.

-12

-29

+38

4.5

117

Noskov A.

-49

4.5

118

Anokhin A.

4.5

119

Vakulenko V.

=94

=88

4.5

120

Etruk R.

-55

4.5

121

Evelnin I.

4.0

122

Karasev V.

-32

-43

-40

4.0

123

Sorokin V.

4.0

124

Amakov Y.

4.0

125

Gureev V.

3.0

126

Varzhapetian M.

=26

-88

1.5

127

Zhidkov V.

+32

=94

-44

5 of 9 - retired

128

Simagin V.

+73

=99

2.5 of 4 - retired

129

Moiseev O.

-25

+61

-78

2.5 of 6 - retired

130

Kopylov I.

-47

0.5 of 5 - retired


database of games in PGN format ch_urs67.zip(195 games of 829)