35 Championship of USSR - Kharkov 7-27.12.1967(swiss-13 games,126 participants)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

unknown round

P

1

Polugaevsky L.

+27

+59

=3

+74

=4

=5

+8

=16

+30

+13

=12

=2

+11

10.0

2

Tal M.

+108

+18

+19

=78

=6

=12

=10

+7

+23

=4

+3

=1

+8

10.0

3

Vasiukov E.

+43

+30

=1

=44

+31

+25

-4

+20

+9

+12

-2

=11

+17

9.5

4

Taimanov M.

+80

+31

+52

=12

=1

+78

+3

=23

=11

=2

=40

=5

+13

9.5

5

Platonov I.

+11

=78

=1

+45

=12

=40

=4

+20

+23 =33 =42 +76 =93

9.5

6

Sakharov Y.

+68

=2

=8

=58

-9

-20

+40

+29

+44 +53 +112

9.0

7

Antoshin V.

=107

=25

=11

+83

-2

+29

=34

=20

+26

+15 +30

9.0

8

Zhuravliov V.

=11

=16

+77

=6

-1

-46

+33

-2

+35 +45 +48 +80 +88

8.5

9

Bagirov V.

+44

+6

-3

+19

=14

-11 -31 +56

8.5

10

Furman S.

-44

+54

=2

-30

+58

=14

-13

+34 +37 +70

8.5

11

Kholmov R.

+66

=8

-5

=7

+22

+58

=4

=17

=3

-1

+9 +47 +74

8.5

12

Zheliandinov V.

+105

+48

+116

=4

=58

=2

+28

=5

+49

-3

=1

-17

+40

8.5

13

Zaitsev A.

+45

+46

-1

+10

-4

=31 +33 +38 +42

8.5

14

Izvozchikov A.

+127

=16

=10

=9

+61

8.5

15

Steinberg M.

=92

-33

-7 +24 =40 +56 =64 +78

8.5

16

Osnos V.

+64

=74

=8

85

+34

=1

=14

-20

+36 +102

8.5

17

Tukmakov V.

+27

=11

+12

-3

+46 +65

8.5

18

Chistiakov A.

-2

-27 +49

8.0

19

Bukhman E.

+60

-2

+21

-9

-27

8.0

20

Alburt L.

+78

-3

+6

+16

=7

-5

=33 =35 -115

8.0

21

Savon V.

-19

-33 =37 -38 +52 +70 +75

8.0

22

Siniavsky A.

-11

-44

+94

8.0

23

Lein A.

+53

+58

=40

=4

-2

+44

=36

-5

8.0

24

Donchenko O.

-15 +39 +59

8.0

25

Mnatsakanian E.

=7

-3

-26

+42 +129

8.0

26

Volovich A.

+25

-7

=126

8.0

27

Lutikov A.

-1

-44

-17

+18 +19 +31 +103

7.5

28

Krasnov S.

+32

=44

-12

+92

-33

-46 +102

7.5

29

Cseshkovsky V.

-7

-6

+37 +116

7.5

30

Gurgenidze B.

-3

+48

+10

-1

=40

-7 +53

7.5

31

Levin N.

-4

-3

+9 =13 -27 -42 +65

7.5

32

Pavlenko O.

=53

-28

+122 -127

7.5

33

Shilov Y.

+15

+28

-8

=5 -13 =20 +21 -50

7.5

34

Tarasov V.

-16

+107

=7

-10

7.5

35

Sosonko G.

-8 =20 +57 =94

7.5

36

Tseitlin Mark

-102

=23

-16 -54 =70 +78

7.5

37

Cherepkov A.

-10 =21 -29 =86

7.5

38

Nezhmetdinov R.

-116

-13 +21 +47

7.5

39

Ubilava E.

-40

-24 +64 +93

7.5

40

Kuzmin G.

+65

=23

+39

=5

=30

=4

-6

-12

=15 +41 +122

7.5

41

Arseniev V.

-40

7.0

42

Dydyshko V.

=5 -13 -25 +31

7.0

43

Zhukhovitsky S.

-3

-86 -88 +122

7.0

44

Borisenko G.

+10

=3

+27

=28

-9

+22

-23

-6 =55 +127

7.0

45

Nikolaevsky Y.

85

-5

-13

-8 +49 =70 +77

7.0

46

Doroshkievich V.

=128

+8

-13

-17 +28 =49 -95

7.0

47

Mikenas V.

-11 -38 -78 +130

7.0

48

Gudim L.

-12

-30

-8

7.0

49

Klovans J.

+64

-12

-18-45=46=51=54=67+73-83+84+109+117

7.0

50

Murrey Y.

-58

+33 =70 =78 -103

7.0

51

Privorotsky O.

=49

7.0

52

Miklyaev I.

-4

-21 +66

7.0

53

Nei I.

=32

-23

-6 -30 +93

7.0

54

Kimmelfeld R.

-10

+36 =49 +60 =70

7.0

55

Chernikov O.

=44 =70 +71 +120

7.0

56

Sveshnikov E.

-9 -15 =88

7.0

57

Gusev Y.

-35 +77

7.0

58

Butnorius A.

+50

+102

+65

=12

-23

=6

-11

-10

6.5

59

Nikitin Y.

-1

-24 -64 =65

6.5

60

Slutzky L.

-19

-54 =65

6.5

61

Zakharian V.

-14 +88 -129

6.5

62

Pelts R.

=70 -78

6.5

63

Popov N.

6.5

64

Zaitsev I.

-16

-49

=15 -39 +59 +72 +109

6.5

65

Dvorietzky M.

-58

-40

-17 -31 =59 =60 +103

6.5

66

Zurakhov V.

-11

-52 +96

6.5

67

Vaganian R.

=49 +94

6.5

68

Beradze D.

-6

6.5

69

Slepoi I.

=70 =88

6.5

70

Shmits A.

-10-21=36=45=50=54=55=62=69+101+107=109

6.5

71

Zilberstein V.

-55

6.0

72

Belov L.

-64 +88

6.0

73

Kagan I.

-49 +108 -128

6.0

74

Korensky V.

+121

=16

-1

-11 +94

6.0

75

Rumiantsev B.

-21 =94

6.0

76

Sorokin B.

-5 =88

6.0

77

Chepukaitis G.

-8

-45 -57

6.0

78

Shamis A.

+114

+129

=2

=5

-4

-20

-15 -36 +47 =50 +62

6.0

79

Shereshevsky M.

+88 +111

6.0

80

Bykov Vlad.

-4

-8 =88

6.0

81

Kremenetsky A.

6.0

82

Tuzovsky A.

6.0

83

Alterman V.

-7

+49 -100

6.0

84

Voloshin V.

-49

6.0

85

Kalinkin B.

16

45

6.0

86

Kozlov V.

=37 +43 +94

6.0

87

Muchnik H.

=88

6.0

88

Sakovich I.

-8+43=56-61=69-72=76-79=80=87+106=119+126

6.0

89

Gik E.

=98 -111

5.5

90

Karkmazov E.

-94

5.5

91

Belokurov E.

5.5

92

Gulko B.

=15

-28

5.5

93

Kalinsky I.

=5 -39 -53 -94

5.5

94

Kirilov V.

-22=35-67-74=75-86+90+93+114=119=127

5.5

95

Kots Y.

-116

+46

5.5

96

Muratov V.

-66

5.5

97

Polikarpov A.

5.5

98

Selezniov V.

=89

5.5

99

Vaisman A.

=128

5.5

100

Zagorovsky V.

+83

5.5

101

Razvaliaev N.

-70

5.5

102

Terpugov E.

+36

-58

-16 -28

5.0

103

Bykov Val.

-27 +50 -65

5.0

104

Levit R.

5.0

105

Tsereteli A.

-12

5.0

106

Cherskikh K.

-88

5.0

107

Voronov V.

=7

-34

-70

5.0

108

Karner H.

-2

-73

5.0

109

Smetanin A.

-49 -64 =70

5.0

110

Sazonov V.

5.0

111

Yim T.

-79 +89

5.0

112

Luik H.

-6

5.0

113

Seoev R.

5.0

114

Valiev N.

-78

-94

4.5

115

Barstatis R.

-129

+20

4.5

116

Lukin A.

+38

+95

-12

-29

4.5

117

Noskov A.

-49

4.5

118

Anokhin A.

4.5

119

Vakulenko V.

=88 =94

4.5

120

Etruk R.

-55

4.5

121

Evelnin I.

-74

4.0

122

Karasev V.

-32 -40 -43

4.0

123

Sorokin V.

4.0

124

Amakov Y.

4.0

125

Gureev V.

3.0

126

Varzhapetian M.

=26 -88

1.5

127

Zhidkov V.

-14

X

X

X

X

+32 -44 =94

5 of 9 - retired

128

Simagin V.

=46

X

X

X

X

X

X

X

X

X

+73 =99

2.5 of 4 - retired

129

Moiseev O.

+115

-78

X

X

X

X

X

X

X

-25 +61

2.5 of 6 - retired

130

Kopylov I.

X

X

X

X

X

X

X

X

-47

0.5 of 5 - retired


database of games in PGN format ch_urs67.zip(195 games of 829)