Semifinal of Championship of USSR- Rostov-on-Don June 1941

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

P

1

Silich V.

*

1

1/2

1

0

.

2

Stolberg M.

0

*

1

1

0

.

3

Kajev L.

1/2

0

*

1/2

1/2

1/2

.

4

Panov V.

0

1/2

*

1

1

1

1

.

5

Rovner D.

1

0

0

*

0

1

1/2

1/2

.

6

Alatortsev V.

*

1

0

1

1

1

.

7

Tiurn I.

0

*

1

0

0

0

8

Grechkin D.

1

1

0

*

1/2

0

.

9

Ragozin V.

0

0

0

1

1/2

*

.

10

Shneideman G.

1/2

0

1/2

0

1

1

*

.

11

Iljin-Genevsky A.

1

1/2

0

1/2

0

1

*

.

Semifinal of Championship of USSR- Rostov-on-Don June 1941

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

P

1

Kuzminykh E.

*

1/2

1

1

1/2

1/2

.

2

Belavenets S.

1/2

*

0

1/2

1

1/2

.

3

Bronstein D.

0

1

*

1

1

1/2

1/2

.

4

Golovko N.

0

1/2

0

*

1/2

1/2

1/2

.

5

Koblenc A.

1/2

0

*

0

1/2

0

0

.

6

Mikenas V.

1/2

0

*

1

0

1/2

1

.

7

Duz-Hotimirsky F.

0

*

0

1/2

1

1/2

8

Kopaev N.

1

1

1

*

1/2

.

9

Lisitsyn G.

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

*

.

10

Abramian S.

1/2

1/2

1

0

*

.

11

Chekhover V.

1/2

1/2

1/2

1

0

1/2

*

.

Semifinal of Championship of USSR- Rostov-on-Don June 1941

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

P

1

Chistiakov A.

*

0

1

1/2

0

0

1/2

.

2

Makogonov V.

1

*

0

1

1

1/2

.

3

Gerstenfeld E.

0

1

*

0

0

.

4

Kan I.

1/2

0

*

1

1/2

1/2

.

5

Khavin A.

1

0

*

1/2

0

0

1/2

.

6

Petrov V.

1

*

1/2

1/2

1

1/2

1/2

.

7

Kirillov V.

1/2

1/2

*

0

1/2

1/2

1

8

Sokolsky A.

1/2

1/2

1

*

0

0

.

9

Goldenov B.

0

1

0

1/2

1

*

.

10

Tolush A.

1

1/2

1

1/2

1/2

1

*

.

11

Ravinsky G.

1/2

1

1/2

1/2

1/2

0

*

.

Semifinal of Championship of USSR- Rostov-on-Don June 1941

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

P

1

Ebralidze A.

*

1/2

1/2

1/2

0

0

.

2

Rudakovsky I.

1/2

*

1

1/2

.

3

Vasiliev V.

1/2

0

*

1/2

1/2

.

4

Shamaev L.

1/2

*

1/2

1

1

.

5

Vistinietzki I.

1

*

1/2

0

1

1

.

6

Rabinovich I.

1

*

1/2

1/2

1

1/2

0

.

7

Kasparian G.

1/2

*

0

1

0

1

8

Dubinin P.

1/2

1/2

1

*

1/2

1

.

9

Guldin L.

1/2

1

0

0

1/2

*

.

10

Veresov G.

1/2

0

0

1/2

1

0

*

.

11

Eltsov A.

1/2

1/2

0

0

1

0

*

.


database of games in PGN format sf_ros41.zip(25 games of 115)