URS-sf Kiev 1940

1 Gerstenfeld,Eduard Issakovich
&;
011111110.5 / 16 83.00
2 Stolberg,Mark Moiseevich
&;
101101111010110.5 / 16 81.50
3 Bondarevsky,Igor 10
&;
1110011110.0 / 16  
4 Rudakovsky,Iosif 010
&;
11119.5 / 16 75.00
5 Konstantinopolsky,Alexander C 00
&;
111119.5 / 16 72.00
6 Dubinin,Peter Vasilievich 000
&;
011111119.5 / 16 67.25
7 Alatortsev,Vladimir 000
&;
011111119.5 / 16 65.50
8 Kasparian,Genrikh Moiseevich 0101
&;
01119.0 / 16  
9 Zhukhovitsky,Samuel 00011
&;
000111118.5 / 16  
10 Kaiev,Lev Alexeevich 0001
&;
01118.0 / 16  
11 Khavin,Abram Leonidovich 00000011
&;
11017.0 / 16  
12 Goldberg,Grigory Abramovich 0100100
&;
106.5 / 16  
13 Chekhover,Vitaly 010000
&;
6.0 / 16 47.75
14 Rauzer,Vsevolod 1000000
&;
16.0 / 16 46.25
15 Grechkin,Dmitry Makarovich 000001
&;
016.0 / 16 43.75
16 Fridman,D Sr 10000001
&;
05.5 / 16  
17 Pogrebissky,Iosif 00000000101
&;
4.5 / 16  

Generated with ChessBase 8.0

Hosted by uCoz

database of games in PGN format sf_kie40.zip(136 games of 136)