Championship of Ukraine- Lvov 11-26.3.1974(swiss-13 games,58 participants)

Rk

Name

P

1

Alburt L.

10.0

2

Lerner K.

9.5

3

Peresypkin V.

9.5

4

Zhidkov V.

9.0

5

Kogan B.

8.5

6

Foigel I.

8.5

7

Kosikov A.

8.5

8

Platonov I.

8.5

9

Zheliandinov V.

8.0

10

Bangiev A.

8.0

11

Rotshtein E.

7.5

12

Alterman B.

7.5

13

Dorfman I.

7.5

14

Nikolaevsky Y.

7.5

15

Goliak

7.5

16

Novopashin A.

7.5

17

Grokhotov V.

7.0

18

Gofshtein L.

7.0

19

Donchenko O.

7.0

20

Teper

7.0

21

Telman V.

7.0

22

Podgaets M.

7.0

23

Yanitsky

7.0

24

Zaltsman V.

7.0

25

Kalinsky I.

7.0

26

Buturin V.

6.5

Gergel V.

6.0

Marchenko A.

6.0

Rotshtein A.

Sokolov


database of games in PGN format ch_ukr74.zip(52 games of 277)