40 Championship of Ukraine- Donetsk 5-20.4.1971(swiss-13 games,56 participants)

Rk

Name

P

1

Kots Y.

9.5

2

Kogan B.

9.0

3

Kliukin B.

8.5

4

Kurass Y.

8.5

5

Beim V.

8.5

6

Lederman L.

8.5

7

Telman V.

8.5

8

Alterman V.

8.0

9

Bylino O.

8.0

10

Ivanov A.

8.0

11

Marchenko V.

8.0

12

Sher M.

8.0

13

Buturin V.

7.5

14

Gorenstein R.

7.5

15

Dorfman I.

7.5

16

Zveriaka

7.5

17

Levitsky

7.5

18

Mikhalchishin A.

7.5

Donchenko O.

7.0

Abramson M.

6.5

Gershman S.

6.5

Grokhotov V.

6.5

Tokarev V.

6.5

Shamshin R.

Saplinov V.

Shalnev N.

Shpilner B.


database of games in PGN format ch_ukr71.zip(58 games of 364)