40 Championship of Ukraine- Donetsk 5-20.4.1971(swiss-13 games,56 participants)

Rk

Name

P

1

Kots Y.

9.5

2

Kogan B.

9.0

3

Kliukin B.

8.5

4

Kurass Y.

8.5

5

Beim V.

8.5

6

Lederman L.

8.5

7

Telman V.

8.5

8

Alterman V.

8.0

9

Bylino O.

8.0

10

Ivanov A.

8.0

11

Marchenko V.

8.0

12

Sher M.

8.0

13

Buturin V.

7.5

14

Gorenstein R.

7.5

15

Dorfman I.

7.5

16

Zveriaka

7.5

17

Levitsky S.

7.5

18

Mikhalchishin A.

7.5

Donchenko O.

7.0

Abramson M.

6.5

Gershman S.

6.5

Grokhotov V.

6.5

Tokarev V.

6.5

Shamshin R.

Saplinov V.

Shalnev N.

Shpilner B.

Shamshin R.

Kharkov A.

Kalinin V.

Tretiakov A.

Kreslavsky R.

Ostapenko A.

Kuzmenko V.

Tsebenko V.

Shamis A.

Leiderman L.

Litvin E.

Dragunov V.

Gerasin A.

Afanasiev

Khorkhulu V.

Melko B.

Kozhevnikov V.

Foigel I.


database of games in PGN format ch_ukr71.zip(58 games of 364)