Championship of Belarus- 1970

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

P

1

Zheliandinov V.

*

1

0

1/2

1/2

1

1

1

1

1

1

0

1/2

8.5

2

Roizman A.

0

*

1/2

1

0

1

1

1/2

1

1

1

1/2

1

8.5

3

Kapengut A.

1

1/2

*

0

1/2

1/2

1

1/2

1

1/2

1

1

1

8.5

4

Polikarpov A.

1/2

0

1

*

1/2

0

1

1/2

1/2

1

1

1

1

8.0

5

Dydyshko V.

1/2

1

1/2

1/2

*

1/2

1/2

1/2

0

1/2

1/2

1

1

7.0

6

Litvinov V.

0

0

1/2

1

1/2

*

0

1

1/2

1

1/2

1

1

7.0

7

Krupsky G.

0

0

0

0

1/2

1

*

0

1

1

1

1

1

6.5

8

Vishniakov

0

1/2

1/2

1/2

1/2

0

1

*

1/2

0

1/2

1

1

6.0

9

Balendo E.

0

0

0

1/2

1

1/2

0

1/2

*

1/2

1/2

1

0

4.5

10

Livshits E.

0

0

1/2

0

1/2

0

0

1

1/2

*

0

1

1

4.5

11

Zvorykina K.

0

0

0

0

1/2

1/2

0

1/2

1/2

1

*

0

1

4.0

12

Maryasin B.

1

1/2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

*

1/2

3.0

13

Kurchenkov

1/2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1/2

*

2.0


database of games in PGN format ch_bel70.zip(15 games of 78)
Hosted by uCoz