Ukranian Championships
Kiev 1953 year

Kiev, 1953 year
Pl     Players                  Town  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4      R 

 1     Yukhtman Yakov         Odessa  = = 1 = 1 1 = 1 1 1 0 1 1   10,0 
 2  mk Korsakov Boris Voroshilovgrad  = = 1 = 1 1 = 0 = = 1 1 1    9,0 
 3     Levin Mikhail            Kiev  = = 1 = = 1 = 0 = = 1 1 1    8,5 
 4   m Lipnitsky Isaak          Kiev  0 0 0 X 1 0 1 1 1 1 = 1 1 1    8,5 
 5     Miroshnichenko Anatoly   Kiev  = = = 0 X = 0 1 1 1 = 1 1 =    8,0 
     m Polak Yewsej             Kiev  0 0 = 1 = X 1 = = 1 1 1 = =    8,0 
 7     Kofman A                 Kiev  0 0 0 0 1 0 X = 1 1 1 1 1 1    7,5 
       Lenchiner Isaak   Tchernivtsi  = = = 0 0 = = X 1 = = 1 1 1    7,5 
 9     Makarov Arkady        Kharkiv  0 1 1 0 0 = 0 0 X 1 1 1 = 1    7,0 
10     Chetalbash              Odessa  0 = = 0 0 0 0 = 0 X 1 1 1 1    5,5 
11     Minkovski Zinovij Tchernigiv  0 = = = = 0 0 = 0 0 X 0 = =    3,5 
12     Levin Naum               Kiev  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X = =    3,0 
13     Akimov Valentin          Kiev  0 0 0 0 0 = 0 0 = 0 = = X =    2,5 
       Usachyi Mark             Kiev  0 0 0 0 = = 0 0 0 0 = = = X    2,5 

database of games in PGN format ch_ukr53.zip(5 games of 136)