Championship of Soviet Army- Tashkent 1987

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

P

1

Vyzmanavin A.

*

1/2

1/2

1

1

1

1

1/2

1/2

1/2

1

1/2

1

1

1/2

1

1/2

1

13.0

2

Krasenkov M.

1/2

*

1/2

1/2

1/2

1

1/2

1/2

1/2

0

1/2

1

1

1

1

1

1/2

0

10.5

3

Kharitonov A.

1/2

1/2

*

1/2

1/2

1/2

1

1/2

1/2

1

1/2

1/2

1

1/2

1/2

1/2

1/2

1

10.5

4

Glek I.

0

1/2

1/2

*

0

1

1/2

1

1/2

1/2

1

1/2

0

1

1/2

1

1

1/2

10.0

5

Ivanchuk V.

0

1/2

1/2

1

*

0

1/2

1

1/2

1

1/2

0

1

0

1

1

1

1/2

10.0

6

Yurtaev L.

0

0

1/2

0

1

*

1/2

1

1/2

1/2

1/2

1

0

1

1/2

1

1

1

10.0

7

Pigusov E.

0

1/2

0

1/2

1/2

1/2

*

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1

1

1/2

1

1

9.5

8

Goldin A.

1/2

1/2

1/2

0

0

0

1/2

*

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1

1

1

1/2

1

9.0

9

Khalifman A.

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

*

1

1

1

1

0

0

1/2

1/2

0

9.0

10

Legky N.

1/2

1

0

1/2

0

1/2

1/2

1/2

0

*

1

1/2

1

1/2

1/2

1/2

0

1/2

8.0

11

Huzman A.

0

1/2

1/2

0

1/2

1/2

1/2

1/2

0

0

*

1

1

0

1/2

1/2

1/2

1

7.5

12

Timoshchenko G.

1/2

0

1/2

1/2

1

0

1/2

1/2

0

1/2

0

*

0

1/2

1/2

1/2

1

1

7.5

13

Nenashev A.

0

0

0

1

0

1

1/2

1/2

0

0

0

1

*

1/2

1

0

1

1

7.5

14

Klovans J.

0

0

1/2

0

1

0

0

0

1

1/2

1

1/2

1/2

*

0

1

1/2

1/2

7.0

15

Dautov R.

1/2

0

1/2

1/2

0

1/2

0

0

1

1/2

1/2

1/2

0

1

*

0

1/2

1

7.0

16

Chekhov V.

0

0

1/2

0

0

0

1/2

0

1/2

1/2

1/2

1/2

1

0

1

*

1/2

1

6.5

17

Kalinichev S.

1/2

1/2

1/2

0

0

0

0

1/2

1/2

1

1/2

0

0

1/2

1/2

1/2

*

1/2

6.0

18

Shabalov A.

0

1

0

1/2

1/2

0

0

0

1

1/2

0

0

0

1/2

0

0

1/2

*

4.5


database of games in PGN format ch_vvs87.zip(116 games of 153)
Hosted by uCoz