Championship of Club "Trud"- Adler October 1969

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

P

1

Vladimirov B.

*

12.0

2

Chaplinsky E.

*

12.0

3

Tarasov V.

*

10.5

4

Ilivitzky G.

*

10.0

5

Leonidov V.

*

10.0

6

Blekhtsin I.

*

9.5

7

Shabanov Y.

*

9.5

8

Khodos G.

*

9.5

9

Tribushevsky V.

*

9.0

10

Arseniev V.

*

9.0

11

Grokhotov V.

*

9.0

12

Piankov

*

8.5

13

Rovner Y.

*

8.0

14

Sobol

*

6.5

15

Struchkov

*

6.5

16

Gruzman B.

*

6.0

17

Vulfson V.

*

4.5

18

Zakharov S.

*

3.0


database of games in PGN format ch_tru69.zip(17 games of 153)