10 Championship of "Soviet Army"- 1954

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

P

1

Lutikov A.

*

14.0

2

Novopashin A.

*

14.0

3

Goldin V.

*

13.0

4

Kogan E.

*

12.0

5

Toprover V.

*

12.0

6

Lyskov I.

*

11.5

7

Barash

*

10.5

8

Baturinsky V.

*

10.5

9

Goldstein

*

10.5

10

Levit

*

10.5

11

Krylov

*

10.0

12

Kutuev

*

9.5

13

Mitin

*

9.0

14

Shaposhnikov Y.

*

8.5

15

Aramanovich

*

8.0

16

Poltoranov

*

8.0

17

Vark

*

5.5

18

Teslenko

*

5.5

19

Zhemaitis

*

4.5

20

Prozorov

*

3.0


Lutikov A.-Novopashin A. 5.5:2.5

database of games in PGN format ch_vvs54.zip(3 games of 198)