Championship of "Nauka"- Odessa 1953

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P

1

Korchnoi V.

*

12.0

2

Bonch-Osmolovsly M.

*

9.5

3

Knyshenko Y.

*

9.5

4

Kotkov Y.

*

9.0

5

Shianovsky V.

*

9.0

6

Geller E.

*

.

7

Giorgadze T.

*

.

8

Prokhorovich T.

*

.

9

Rasshchepkin

*

.

10

Solntsev Y.

*

.

11

Lazarev E.

*

5.0

12

Kavtorin N.

*

.

13

Mospan

*

.

14

Sheinberg Y.

*

.

15

Tokarev V.

*

.


Base Uraine XX Century
database of games in PGN format ch_nau53.zip(17 games of 105)