Championship of Soviet Army Moscow 1951
    Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot Place
1  Zagorovsky,V   = 1 = 0 1 1 1 1 = 1 = 1 1 1 1 1 1 14 1
2  Golovko,N =   = 1 1 1 = = = = 0 1 = = 1 = 1 1 11,5 2
3  Muchnik,H 0 =   0 = 1 1 1 0 = = 1 = 1 1 1 1 0 10,5 3-4
4  Shijanovsky,V = 0 1   1 = 0 1 = = 1 1 0 = 1 0 1 1 10,5 3-4
5  Prozorov,M 1 0 = 0   0 = = 1 = 1 1 1 = = 1 0 1 10 5
6  Lebedev,B 0 0 0 = 1   = 0 = 1 1 0 1 1 0 1 1 1 9,5 6
7  Goldin,V 0 = 0 1 = =   0 = 1 1 1 = = = 0 = 1 9 7
8  Vishniatsky 0 = 0 0 = 1 1   1 = = 0 0 = 0 1 1 1 8,5 8-12
9  Lyskov,I 0 = 1 = 0 = = 0   = = 0 = = 1 = 1 1 8,5 8-12
10  Mezhgailis = = = = = 0 0 = =   = 0 = = = 1 1 1 8,5 8-12
11  Poliak,A 0 1 = 0 0 0 0 = = =   1 = = = 1 1 1 8,5 8-12
12  Shaposhnikov,Y = 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0   1 1 1 1 0 0 8,5 8-12
13  Baile 0 = = 1 0 0 = 1 = = = 0   0 1 0 1 = 7,5 13
14  Abdullaev 0 = 0 = = 0 = = = = = 0 1   0 = = 1 7 14
15  Baev 0 0 0 0 = 1 = 1 0 = = 0 0 1   = = 0 6 15-16
16  Evard 0 = 0 1 0 0 1 0 = 0 0 0 1 = =   = = 6 15-16
17  Anufriev 0 0 0 0 1 0 = 0 0 0 0 1 0 = = =   1 5 17
18  Rubanov 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 = 0 1 = 0   4 18

database of games in PGN format ch_vvs51.zip(9 games of 153)