Championship of "Nauka" Odessa 1951
    Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total Place
1 Geller,E   = 1 = = 1 1 1 = 1 1 1 + 10 1
2 Zhukhovitsky,S =   = = 1 1 0 1 1 1 = 1 1 9 2
3 Alatortsev,V 0 =   0 = = 1 0 1 1 1 1 1 7,5 3
4 Livshin,I = = 1   = 0 = = 1 0 1 1 = 7 4-5
5 Prokhorovich,T = 0 = =   1 = 1 0 1 1 = = 7 4-5
6 Korchnoi,V 0 0 = 1 0   1 0 1 0 1 1 1 6,5 6-7
7 Kotkov,Y 0 1 0 = = 0   = 0 1 1 1 1 6,5 6-7
8 Byvshev,V 0 0 1 = 0 1 =   = 0 = 0 1 5 8-9
9 Pogrebyssky,I = 0 0 0 1 0 1 =   0 0 1 +  5  8-9
10 Shpekht 0 0 0 1 0 1 0 1 1   = 0 0  4,5  10
11 Neiding 0 = 0 0 0 0 0 = 1 =   1 =  4  11
12 Kavtorin 0 0 0 0 = 0 0 1 0 1 0     + 3,5 12
13 Vinogradov - 0 0 = = 0 0 0 - 1 =  -       2,5  13

database of games in PGN format ch_nau51.zip(3 games of 75)
Hosted by uCoz